สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายกรวีย์  สุภักธนสมบัติ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  รอดภัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์โครต
4. เด็กหญิงปรียานุช  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  คุ้มเสือ
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญมา
2. นายนัทธี  สงวนรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงจีนณพัฒน์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงวันนิสา  สังอุดม
 
1. นางสาววนัญญา  ชัยโย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนารัตน์  สานพคุณ
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายพงศกร  จินดารัตน์
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ติวิทย์ศิริกุล
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์