สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสิทธิโชค  ต้นธนไพศาล
 
1. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วงษ์พฤกษา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ชื่นรอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์