สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงปณิตา  เจริญผล
 
1. นางจิดาภา  สงวนจิตต์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  หนูนันท์
2. เด็กหญิงพรรณราย  ทองเกิด
3. เด็กหญิงวรัญยา  เหมือนช้าง
 
1. นางนิตยา  แสงผ่องอำไพ
2. นางสาววรรธนะ  สวัสดิ์วงษ์