สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชโลธร  จิตตะกาญจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์
2. นางปราณี  ธุระพันธ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤษดา  จำพานิช
2. เด็กหญิงจินตนา  ทองดี
 
1. นางนิตยา  แสงผ่องอำไพ
2. นางสมควร  แก้วใจรักษ์