สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงปณิตา  เจริญผล
 
1. นางจิดาภา  สงวนจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชโลธร  จิตตะกาญจน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์
2. นางปราณี  ธุระพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.02 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนโชติ  ซุยกระเดื่อง
2. เด็กชายอนุศักดิ์  อุณหะนันท์
 
1. นางนุสรา  บุญมา
2. นางสาวอรทัย  บุญเส็ง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤษดา  จำพานิช
2. เด็กหญิงจินตนา  ทองดี
 
1. นางนิตยา  แสงผ่องอำไพ
2. นางสมควร  แก้วใจรักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงวชิญาดา  เข็มทอง
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.31 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมไทย
 
1. นายบำรุง  จิณแพทย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  หนูนันท์
2. เด็กหญิงพรรณราย  ทองเกิด
3. เด็กหญิงวรัญยา  เหมือนช้าง
 
1. นางนิตยา  แสงผ่องอำไพ
2. นางสาววรรธนะ  สวัสดิ์วงษ์