สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เนตรสน
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายธีระเทพ  เย็นกาย
2. เด็กหญิงพลอย  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์อ่วม
2. เด็กชายเวียร์  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลมกริข  มั่นคง
2. เด็กชายณัฐพรชัย  จันทร์อ่วม
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาญารัศมี  เชาว์เครือ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อินหอม
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ฮามสุโพธิ์
2. เด็กชายทรงเพชร  เอกฉัตร
3. เด็กหญิงผกาวดี  นิลอ่อน
4. เด็กหญิงพัชรี  ชื่นขำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พยุงดี
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปัญญา  จั่นสร้อย
2. เด็กชายศรายุธ  ชื่นขำ
 
1. นายธีระ  ขจรกีรติกุล
2. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงกาญจ์เกล้า  โพชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ชื่นขำ
3. เด็กชายบริพัฒน์  กลิ่นบุบผา
 
1. นางสาวเขมิกา  เยียวยา
2. นางสาวมณีรัชช์  ลิ้นจี่
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัชช์  ลิ้นจี่
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  โสภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปราดเปรียว
 
1. นางสาวสุชาดา  นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีลี
 
1. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  หว่านพืช
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แม้นฟัก
3. เด็กชายยศธร  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวสุชาดา  นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง