สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาภรณ์รัช  หกม้า
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  รักสนิด
 
1. นางสาวอนุสรา  หวันแดง