สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงผกาวดี  นิลอ่อน
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชฎาพร  ยินดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสือใจ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ฮวบนิล
 
1. นางสุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม
2. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อินหอม
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แตงคำ
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
2. นางสุรีรัตน์  เรืองสิวโรดม