สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาภรณ์รัช  หกม้า
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  รักสนิด
 
1. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงผกาวดี  นิลอ่อน
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เนตรสน
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชฎาพร  ยินดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสือใจ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ฮวบนิล
 
1. นางสุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม
2. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อินหอม
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แตงคำ
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
2. นางสุรีรัตน์  เรืองสิวโรดม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายธีระเทพ  เย็นกาย
2. เด็กหญิงพลอย  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์อ่วม
2. เด็กชายเวียร์  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลมกริข  มั่นคง
2. เด็กชายณัฐพรชัย  จันทร์อ่วม
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทักษอร  ชื่นขำ
 
1. นางมลธิดา  จันทร์พูล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาญารัศมี  เชาว์เครือ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อินหอม
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันต์วัฒนากุล
2. เด็กชายสหรัฐ  ปลื้มสุวรรณ
 
1. นายธีระ  ขจรกีรติกุล
2. นางสุทินา  ชื่นขำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ฮามสุโพธิ์
2. เด็กชายทรงเพชร  เอกฉัตร
3. เด็กหญิงผกาวดี  นิลอ่อน
4. เด็กหญิงพัชรี  ชื่นขำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พยุงดี
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
15 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปัญญา  จั่นสร้อย
2. เด็กชายศรายุธ  ชื่นขำ
 
1. นายธีระ  ขจรกีรติกุล
2. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงกาญจ์เกล้า  โพชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ชื่นขำ
3. เด็กชายบริพัฒน์  กลิ่นบุบผา
 
1. นางสาวเขมิกา  เยียวยา
2. นางสาวมณีรัชช์  ลิ้นจี่
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัชช์  ลิ้นจี่
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  โสภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปราดเปรียว
 
1. นางสาวสุชาดา  นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีลี
 
1. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  หว่านพืช
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แม้นฟัก
3. เด็กชายยศธร  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวสุชาดา  นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง