สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เย็นวารี
 
1. นางสมศรี  วิเศษสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัครณี  แสงจันทร์
 
1. นางประไพ  สมุทวนิช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษตรเกื้อกูล
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.52 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  มะโรงทอง
2. เด็กชายไพศาล  แสงจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
2. นางสาวกุสุมา  บุญส่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพนธ์  เซี่ยงฉี
2. เด็กชายสิทธิชัย  เฟื่องนคร
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
2. นางสาวกุสุมา  บุญส่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธชานนท์  มะโรงทอง
2. เด็กหญิงวทันยา  สัมภูทอง
 
1. นางประไพ  สมุทวนิช
2. นางสาวสุปราณี  บทศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญรอด
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สืบนาค
 
1. นางประไพ  สมุทวนิช
2. นางสาวสุปราณี  บทศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงหฤทัย  โกวิทาธร
 
1. นางสาวเกศินี  ยาทิพย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายก้องปฐพี  วันทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พรมเวียง
4. เด็กหญิงพัณณิตา  เอบุญมา
5. เด็กหญิงพีรดา  อินผิว
6. เด็กชายวิทวัส  รักการดี
 
1. นางสาวกุสุมา  บุญส่ง
2. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
3. นายธันยวีร์  นุ่มนิ่ม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ้อยร่อย
2. เด็กชายพีรพงศ์  พรหมทัตข์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสุปราณี  บทศรี
2. นางประไพ  สมุทวนิช