สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิจิตรา   อ่อนสะท้าว
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   หนูน้อย
2. เด็กชายอนิรุทธิ์   พลอยมุกดา
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
2. นางสาวกานดา  จิตต์อารีย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริสา  เต็มปรีชา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีตองอ่อน
 
1. นางสาวปริศนา  มูลศาลา
2. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมั่ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ในภิภาค
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   อนุเครือ
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ   ศิริมั่ว
4. เด็กหญิงมณฑิรา   นิยมญาติ
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เอกจิตร
6. เด็กชายสุริยา   นาชิน
7. เด็กชายสุรเชษฐ์   นาชิน
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
3. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันท์  ขึงภูเขียว
 
1. นางสาวจุรีย์พร  หมื่นจงจำปา