สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารียา   ทองสุวรรณ
 
1. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัญชา   สินสุข
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   นนทารี
3. เด็กชายสถาพร   โตเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร