สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิจิตรา   อ่อนสะท้าว
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสายฟ้า   อาลักขิต
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   หนูน้อย
2. เด็กชายอนิรุทธิ์   พลอยมุกดา
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
2. นางสาวกานดา  จิตต์อารีย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารียา   ทองสุวรรณ
 
1. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริสา  เต็มปรีชา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีตองอ่อน
 
1. นางสาวปริศนา  มูลศาลา
2. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมั่ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนชัย   จันทร์แก่น
2. เด็กชายวิเชษฐ์   แซ่เตียว
3. เด็กชายอลงกรณ์   โมกหลวง
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
2. นางสาวกานดา  จิตต์อารีย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  มักน้อย
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 20.32 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกุมภา  ศรีตองอ่อน
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมจ้อย
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทรโอสถ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีนิล
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รูปงาม
4. เด็กชายวงศพัทธ์  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายศิวกร   ธรรมมาลา
6. เด็กชายสิทธิโชค  ช้างโต
 
1. นายลัดดง  ธนะวัตต์
2. นายวิเชียร  โมกหลวง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ในภิภาค
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   อนุเครือ
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ   ศิริมั่ว
4. เด็กหญิงมณฑิรา   นิยมญาติ
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เอกจิตร
6. เด็กชายสุริยา   นาชิน
7. เด็กชายสุรเชษฐ์   นาชิน
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
3. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยยา   สินสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์พร   อินนิ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัญชา   สินสุข
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   นนทารี
3. เด็กชายสถาพร   โตเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   นุ่มจินดา
2. เด็กหญิงนฤมล   หอมโปร่ง
3. เด็กหญิงมุฑิตา   แสนบุญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
2. นางสาวกานดา  จิตต์อารีย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันท์  ขึงภูเขียว
 
1. นางสาวจุรีย์พร  หมื่นจงจำปา