สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปรีดารา  ทองค้า
 
1. นางสาวบูรจิต  พานประเสริฐ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายศุภกรณ์  ดีท้วม
2. เด็กชายหรั่ง  -
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สินธนู
 
1. นายปราโมทย์  อินทร์ศวร
2. นางสาวอนันตญา  มั่นคง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชื่นจิตร
2. เด็กชายตนุภัทร  รอดด้วง
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  สินธนู
 
1. นางสาวอนันตญา  มั่นคง
2. นายปราโมทย์  อินทร์ศวร