สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ไคลมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุขเกิน
2. เด็กหญิงศรวิษฐา  พิมพ์ภาค
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
2. นางมะลิ  บุญลือพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมี
2. เด็กหญิงบุญยาพร  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนทรรศน์  หินสมุทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานจรี  วีรกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  รื่นเริง
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ไคลมี
2. นางปัจพร  ชัยจีน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาพร  ฉายประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เจตน์เจริญกิจ
3. เด็กชายโยธิน  รอดภัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  ทันยาผล
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญมี
3. เด็กชายสหรัตน์  ศรีราจันทร์
 
1. นางวนิดา  ปากโมกข์
2. นางปัจพร  ชัยจีน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มเสา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ผ่องภา
 
1. นางวนิดา  ปากโมกข์
2. นางสมพร  ไชยโพธิ์กลาง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  หนูขาว
2. เด็กชายธนากร  เดชสาร
3. เด็กชายนันท์นภัส  ลับสันเทียะ
 
1. นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม
2. นางจันทร์เพ็ญ  แคล้วภัยพาล
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสิริธนา  กลิ่นสุขหอม