สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ฉัตร์ทองดี
 
1. นางอารมย์  บุญเรืองรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรสา  ศรีโสภา
 
1. นางอารมย์  บุญเรืองรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายชยันต์  บูชา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. นางสาวสิริวรรณ  มั่นคงดี
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เขาถ้ำทอง
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์