สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พระอินทร์
2. เด็กหญิงอภิชญา  พระแท่น
3. เด็กหญิงอภิสรา  จีนเลี้ยง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญไทย
2. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสโรชา  สามิตย์
2. เด็กหญิงอรพินท์  จันเสียงเย็น
 
1. นายประจวบ  ธูปหอม
2. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ใหญ่โสมานัง
2. นายพรชัย  ช่างเจริญ
 
1. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลิดา  เครือเมฆ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม