สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ฉัตร์ทองดี
 
1. นางอารมย์  บุญเรืองรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรสา  ศรีโสภา
 
1. นางอารมย์  บุญเรืองรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายชยันต์  บูชา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญไทย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พระอินทร์
2. เด็กหญิงอภิชญา  พระแท่น
3. เด็กหญิงอภิสรา  จีนเลี้ยง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญไทย
2. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทรักษ์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ไคลมี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุขเกิน
2. เด็กหญิงศรวิษฐา  พิมพ์ภาค
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
2. นางมะลิ  บุญลือพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. นางสาวสิริวรรณ  มั่นคงดี
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เขาถ้ำทอง
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  จินดาอินทร์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมี
 
1. นายประจวบ  ธูปหอม
2. นางสมพร  ไชยโพธิ์กลาง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสโรชา  สามิตย์
2. เด็กหญิงอรพินท์  จันเสียงเย็น
 
1. นายประจวบ  ธูปหอม
2. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนธี  ตามี
 
1. นางวรลักษณ์  ฤทธิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมี
2. เด็กหญิงบุญยาพร  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนทรรศน์  หินสมุทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานจรี  วีรกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  รื่นเริง
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ไคลมี
2. นางปัจพร  ชัยจีน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จีนเลี้ยง
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนฤปนาท  ลำใยงาม
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ใหญ่โสมานัง
2. นายพรชัย  ช่างเจริญ
 
1. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลิดา  เครือเมฆ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาพร  ฉายประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เจตน์เจริญกิจ
3. เด็กชายโยธิน  รอดภัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม
 
19 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  เสนกระจาย
2. เด็กหญิงสุชาดา  วิชัยกุล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ไคลมี
2. นางปัจพร  ชัยจีน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  ทันยาผล
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญมี
3. เด็กชายสหรัตน์  ศรีราจันทร์
 
1. นางวนิดา  ปากโมกข์
2. นางปัจพร  ชัยจีน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มเสา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ผ่องภา
 
1. นางวนิดา  ปากโมกข์
2. นางสมพร  ไชยโพธิ์กลาง
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  หนูขาว
2. เด็กชายธนากร  เดชสาร
3. เด็กชายนันท์นภัส  ลับสันเทียะ
 
1. นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม
2. นางจันทร์เพ็ญ  แคล้วภัยพาล
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสิริธนา  กลิ่นสุขหอม