สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริพิน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  เบอร์ไธสง
3. เด็กหญิงภัสรา  ไกรวิจิตร
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางรัตนาพร  สาลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทินนินวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินดา  รอดด้วง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พยาเครือ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภริฤกษ์
2. นางสาวอุษา  พลดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โหมงอ่วม
2. เด็กชายสุธินันท์  อุ่ยภูธรศิริ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางสาลินี  อุดมผล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภา  ทางกลาง
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  แจ้งธรรมมา
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสชา  ทิวากร
2. เด็กหญิงปาณิศา  กลั่นสุข
 
1. นางสาวอุษา  พลดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  สุขศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไกลวิจิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวอุษา  ผลดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หวานชะเอม
3. เด็กหญิงญาณีกร  เสาลีสวัสดิ์
 
1. นางสาลินี  อุดมผล
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.16 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสุดา  เข็มไทย