สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎาภัช  ลัดเครือ
2. เด็กชายกฤษณะ  กาญจนา
3. เด็กชายชาญวิทย์  ทองอิ่ม
4. เด็กชายสถาพร  สระทองแดง
5. เด็กชายอติวิชญ์  สนทอง
6. เด็กชายเจษฎา  ไชยคำภา
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยี่ยวยา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำเครือ
2. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์บาง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลท้วม
 
1. นางอายุพร  จันทะวงศ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายมังกร  มานัด
2. เด็กชายลือชา  วัชวงค์
 
1. นางสาวอุษา  ผลดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม