สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ธรรมเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญตัน
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยียวยา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงอุบล  นนทะรักษ์
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยียวยา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาตรี  สระทองแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายธนากร  มาผาสุก
4. เด็กชายมีโชค  กาญจนา
5. เด็กชายวุฒิชัย  เหนี่ยวรั้งใจ
6. เด็กชายสุธี  สีจำพัน