สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริพิน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  เบอร์ไธสง
3. เด็กหญิงภัสรา  ไกรวิจิตร
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางรัตนาพร  สาลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทินนินวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินดา  รอดด้วง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พยาเครือ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภริฤกษ์
2. นางสาวอุษา  พลดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โหมงอ่วม
2. เด็กชายสุธินันท์  อุ่ยภูธรศิริ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางสาลินี  อุดมผล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ธรรมเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญตัน
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยียวยา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงอุบล  นนทะรักษ์
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยียวยา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภา  ทางกลาง
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  แจ้งธรรมมา
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎาภัช  ลัดเครือ
2. เด็กชายกฤษณะ  กาญจนา
3. เด็กชายชาญวิทย์  ทองอิ่ม
4. เด็กชายสถาพร  สระทองแดง
5. เด็กชายอติวิชญ์  สนทอง
6. เด็กชายเจษฎา  ไชยคำภา
 
1. นายวัลลภ  พุ่มงาม
2. นายไชยวัฒน์  เยี่ยวยา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาตรี  สระทองแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายธนากร  มาผาสุก
4. เด็กชายมีโชค  กาญจนา
5. เด็กชายวุฒิชัย  เหนี่ยวรั้งใจ
6. เด็กชายสุธี  สีจำพัน
 
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำเครือ
2. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์บาง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลท้วม
 
1. นางอายุพร  จันทะวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสชา  ทิวากร
2. เด็กหญิงปาณิศา  กลั่นสุข
 
1. นางสาวอุษา  พลดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายมังกร  มานัด
2. เด็กชายลือชา  วัชวงค์
 
1. นางสาวอุษา  ผลดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  สุขศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไกลวิจิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวอุษา  ผลดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หวานชะเอม
3. เด็กหญิงญาณีกร  เสาลีสวัสดิ์
 
1. นางสาลินี  อุดมผล
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.16 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสุดา  เข็มไทย