สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่างแกะ
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธวัชชัย  มุขชุ่ม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขทิพย์คงคา
3. เด็กหญิงวีนัสรา  คำภิมาบุตร
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กอบเกียรติไพศาล
2. เด็กหญิงอนัญญา  ดอนเดช
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางเลียม  จิตมั่น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชุติมา  นงค์พรหมมา
2. เด็กหญิงวชุดาพร  ชูชาติ
 
1. นางเลียม  จิตมั่น