สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงประภานันท์  บุญช่วย
 
1. นางธนัชชา  วงค์กาญจนาวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สมบุญ
 
1. นางณัฐิยา  คุ้นเคย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่างแกะ
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธวัชชัย  มุขชุ่ม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขทิพย์คงคา
3. เด็กหญิงวีนัสรา  คำภิมาบุตร
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชดาพร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วแววน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญกลิ่น
4. เด็กหญิงพนิดา  กองเทวี
5. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แขกวงค์
 
1. นางเพชรรัตน์  นามมั่น
2. นางสาวพรทิพย์  ไทยถานันดร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 18 1. เด็กชายศักรินทร์  ท้วมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอาลิสา  ฟักเปี่ยม
 
1. นางพาณี  บุณยายน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กอบเกียรติไพศาล
2. เด็กหญิงอนัญญา  ดอนเดช
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธันทิวา  ราชสันเทียะ
 
1. นางระยอง  บุญยวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายอภิชัย  ปิ่นจุ
 
1. นางระยอง  บุญยวง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายอธิคม  ตาดี
 
1. นางระยอง  บุญยวง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลอยพุต
2. เด็กหญิงแพรวา  เหลืองวิไล
 
1. นางระยอง  บุญยวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายพิมพ์พิศา  แสงสุข
2. เด็กหญิงเมธิกา  บุญตาวัน
 
1. นางระยอง  บุญยวง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางเลียม  จิตมั่น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  พุคง
 
1. นางเลียม  จิตมั่น
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชุติมา  นงค์พรหมมา
2. เด็กหญิงวชุดาพร  ชูชาติ
 
1. นางเลียม  จิตมั่น