สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ชัยอำพร
 
1. นางสาวลลิตา  สาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรอด
2. เด็กหญิงลินดา  -
 
1. นางสาวลลิตา  สาที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  กล้วยแดง
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  มูลน้อย
3. เด็กชายอภิรักษ์  กล้วยแดง
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงเจนิสา  อิ่มเขียว
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เนตรสน
 
1. นางน้องนุช  มากบุญมี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายศุทธวีร์  บุญสม
 
1. นางน้องนุช  มากบุญมี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปู่ดำ
2. เด็กชายอธิภัทร  ดีสุดใจ
 
1. นางรัตนา  พฤฑฒิกุล
2. นางสาววิสุตตา  สุวรรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายมนตรี  สมศรี
 
1. นางน้องนุช  มากบุญมี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทุมพร  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงอัญธิกา  เนตรสว่าง
3. เด็กชายเจษฎา  ชัยอำพร
 
1. นางสาววิสุตตา  สุวรรณ์
2. นางรัตนา  พฤฑฒิกุล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะวดี  ศรีอำไพวิวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนพา  ละอองเอก
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขจิตต์
 
1. นางรัตนา  พฤฑฒิกุล
2. นางน้องนุช  มากบุญมี
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงธนัชพร  ใยยอง
 
1. นางมัทนา  เนียมหอม