สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธพล  ชูสี
2. เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  นามประดิษฐ์
 
1. นายสหชัย  บัวชุม
2. นางอรภัณร์  ตันเรืองศรี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว
 
1. นายสหชัย  บัวชุม
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว