สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวินนา  จงสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  แพรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่เจีย
4. เด็กหญิงนริศรา  ธาริธรรม
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์นาค
 
1. นางสาวศิริศรี  แผ้วพรายงาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กชายพัทธพล  ชูสี
2. เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  นามประดิษฐ์
 
1. นายสหชัย  บัวชุม
2. นางอรภัณร์  ตันเรืองศรี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว
 
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว
 
1. นายสหชัย  บัวชุม