สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานี  เปรมมานะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  คล้ามเจริญ
3. เด็กหญิงสิดาพร  สมคิด
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  หมีแรต
2. เด็กชายเจษฎา  ทองดี
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนนกานต์  สระทองเงิน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ชุ่มชื่น
3. เด็กชายยศธร  ห่อไธสง
4. เด็กชายสยามรัฐ  ชัยชะนะ
5. เด็กชายอาทิตย์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิภาณ  ม้าเทศ
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  สุตวานนท์
2. เด็กชายวิบูรณ์  เย็นกลม
3. เด็กชายเจษฎา  ดอนรอดไพร
 
1. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
2. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ชำนาญปืน
2. เด็กชายพรเทพ  ล้อดี
3. เด็กชายวรากร  ชาวบ้านใหม่
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กชายชูเกียรติ  ก๋งพิ้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  รอดสู
3. เด็กชายสุรารักษ์  โพธิ์พรหม
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัดดาว  ดวงศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองขจร
3. เด็กหญิงไพลิน  เรืองขจร
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ม่วงประสิทธิ์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญสินี  นามวงศ์ศรี
 
1. นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม