สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ศาระสาลิน
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตาสาม
 
1. นางสุภัสสรา  ม่วงประสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรญาณี  ขวัญสด
2. เด็กหญิงสุกษมา  ศิริการุณย์
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
2. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นิลยาน
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  สระทอง
3. เด็กหญิงพิมณภา  ใจเที่ยงแท้
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิยดา  สนคร้าม
2. เด็กหญิงวิพู  แก้วหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แดงอ่อน
 
1. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
2. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายพินิจ  สายจันทร์
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกชกร  รื่นนุสาร
2. เด็กชายสมรักษ์  มาลี
3. เด็กหญิงสิริกร  เฉียมวิเชียร
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขุนทอง
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงรถจนา  สุตวานนท์
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงภาพิสุทธิ์  พักเสียงดี
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงกุลจิรา  โพธิสัตย์
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.01 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์จักร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันยุโดด
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ปทุมสูตร
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ