สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรญาณี  ศรีนนท์
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีสว่าง
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.32 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุวรรณ์ภา  พักเสียงดี
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล