สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ศาระสาลิน
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรญาณี  ศรีนนท์
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตาสาม
 
1. นางสุภัสสรา  ม่วงประสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  เอกจีน
 
1. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสายฝน  อินยวง
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรญาณี  ขวัญสด
2. เด็กหญิงสุกษมา  ศิริการุณย์
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
2. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นิลยาน
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  สระทอง
3. เด็กหญิงพิมณภา  ใจเที่ยงแท้
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัชชา  หมดทุกข์
 
1. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพิษณุ  พ่วงเฟื่อง
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานี  เปรมมานะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  คล้ามเจริญ
3. เด็กหญิงสิดาพร  สมคิด
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิยดา  สนคร้าม
2. เด็กหญิงวิพู  แก้วหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แดงอ่อน
 
1. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
2. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  หมีแรต
2. เด็กชายเจษฎา  ทองดี
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนนกานต์  สระทองเงิน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ชุ่มชื่น
3. เด็กชายยศธร  ห่อไธสง
4. เด็กชายสยามรัฐ  ชัยชะนะ
5. เด็กชายอาทิตย์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายพินิจ  สายจันทร์
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีสว่าง
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิภาณ  ม้าเทศ
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกชกร  รื่นนุสาร
2. เด็กชายสมรักษ์  มาลี
3. เด็กหญิงสิริกร  เฉียมวิเชียร
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขุนทอง
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงรถจนา  สุตวานนท์
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงภาพิสุทธิ์  พักเสียงดี
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงกุลจิรา  โพธิสัตย์
 
1. นายทวีเดช  มูลศาลา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.32 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุวรรณ์ภา  พักเสียงดี
 
1. นางสาวจันทนา  สุขกุล
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.01 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์จักร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันยุโดด
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ปทุมสูตร
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัณทิมา  สระทองเงิน
2. เด็กหญิงพิมณภา  ใจเที่ยงแท้
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  สนคร้าม
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แดงอ่อน
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิษณุ  พ่วงเฟื่อง
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศาระสาลิน
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  สุตวานนท์
2. เด็กชายวิบูรณ์  เย็นกลม
3. เด็กชายเจษฎา  ดอนรอดไพร
 
1. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
2. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ชำนาญปืน
2. เด็กชายพรเทพ  ล้อดี
3. เด็กชายวรากร  ชาวบ้านใหม่
 
1. นายณัฐภัทร์  ตวันคำ
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กชายชูเกียรติ  ก๋งพิ้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  รอดสู
3. เด็กชายสุรารักษ์  โพธิ์พรหม
 
1. นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัดดาว  ดวงศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองขจร
3. เด็กหญิงไพลิน  เรืองขจร
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ม่วงประสิทธิ์
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญสินี  นามวงศ์ศรี
 
1. นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม