สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิริกานดา  แสงโสด
 
1. นายโกวิทย์  สุธาพจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพงษ์  สร้อยเนียม
2. เด็กหญิงสุพัดชา  สุดสวาท
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  กล้วยแดง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงศรวณีย์  สุธาพจน์
3. เด็กหญิงสุรัตนา  ปานนิล
 
1. นางสาวทิติยา  อินกล่อม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  เพชรปานกัน
2. เด็กชายภานุพงษ์  โสภา
3. เด็กชายสิทธิพร  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวทิติยา  อินกล่อม
2. นางสาวพรพิมล  บัวงาม