สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิรพรรณ  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนากร  พิมพ์มัย
 
1. นางสุภาพร  สืบใหม่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.77 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ยอดเพชร
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีเจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร  สุนทรธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กชายยศภัทร  นามวิจิตร
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พึ่งพระ
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เท่าเทียม
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.31 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ต้นโพธิ์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายนรากร  ดอกนาค
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีเจริญ
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 6 1. เด็กชายนนทกานต์  แก้วประชา
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติมา  อุตสาห์การ
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพล    เรือนงาม
 
1. นางกมลทิพย์   ลิ้มพันทอง
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมษา    ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง