รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายชัชพล  บูรณะธีรกิจ
 
1. นางสมควร  ยอดขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงกรชกร  สุวรรณสุนทร
 
1. นางพรพิมล  กสานติกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายมณฑล  สวัสดิ์กรกุล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ภูโต
 
1. นายสมพร  กันหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมายาวีย์  เสืองาม
 
1. นางกัญญา  บุตรเริ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงภัทรพร  แสงอรุณ
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงทัตพร   ปทุมสูติ
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงพนิดา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายกรดนัย  สมทรง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดาทิตย์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  แสงศุภมิต
 
1. นางชนินท์นาท  แสงเฟือง
2. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกพร  เสตะสุหัต
2. เด็กหญิงฐาศิณี  เหลือสาคร
 
1. นางชนินท์นาท  แสงเฟือง
2. นางผ่องพรรณ  พ่วงธรรมรงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงคีตญานี  บัวศรี
2. เด็กหญิงรุ่งสว่าง  สวัสดิ์คณา
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1. เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  ดิษสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางพัชรินทร์  แสงมาลา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวิจิตรา   อ่อนสะท้าว
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงพันธนันท์  นกเล็ก
3. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
 
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนลมล  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสชา  ต่างใจ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  รุ่งประภัศร์
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขำนอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มศรี
3. เด็กหญิงศรุตา  พรมเงิน
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
2. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายนพเก้า  ขันธ์กำเหนิด
2. เด็กชายภูริ  น้อมแนบ
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
2. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นายคเณศ  ประสิทธิ์สิงห์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์กรุณ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  นิลเขียว
 
1. นางอรศรี  แสงสว่าง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กชายเอกวรงค์  พล้างาม
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. นายกิติพงศ์  บุญสาลี
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันโทมา
2. เด็กหญิงพิชญา  จันโทมา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จงชนะเลิศพร
2. เด็กหญิงสุวรรณี  นิลเวช
3. เด็กหญิงแอม  -
 
1. นางศรีรักษ์  นันตะเสนีย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณมน  เจริญผล
2. เด็กหญิงชนัญญา  ถิ่นวัฒนานุกูล
3. เด็กชายศศิพัฒส์  โกศลรัตนพร
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายคณิสรณ์  เพ็ชรครุฑ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เซี่ยงจ้ง
3. เด็กชายพงษ์เพชร   อนุโชติ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
2. นางสุภัทรา  โชติกเสถียร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
2. เด็กชายฤทธิ์  หนูกรุด
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยศอินทร์
 
1. นางนาตยา  ชีวะนอรรถ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงชญานี  เปรมมานะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  คล้ามเจริญ
3. เด็กหญิงสิดาพร  สมคิด
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร  สุขอร่าม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  วัฒนศิลป์
2. เด็กชายอดิเทพ  ประดับแก้ว
3. เด็กหญิงอรธิชา  บุปผา
 
1. นายเอกราช  ปัญญาโรจน์
2. นางดรุณี  ประเสริฐสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงน้องจันทร์  ขันธีระจิโรจน์
2. เด็กหญิงลลิตา  อยู่อ้น
3. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่คิ้ว
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางสาวศิวลี  ส่งบุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เข็มภาษิต
2. เด็กชายนิธิ  ปุยทอง
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
2. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงบงกชพร  สำลีวงษ์
2. เด็กชายวันชัย  เฮาเลิศ
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายนรินศักดิ์  สวัสดิ์กุสุมภ์
2. เด็กชายพรชัย  -
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิระอรุณ
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 1. เด็กชายชุติพนธ์  เซี่ยงฉี
2. เด็กชายสิทธิชัย  เฟื่องนคร
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
2. นางสาวกุสุมา  บุญส่ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นายบุญช่วย  นาสวนโกมล
2. เด็กหญิงสุภัทชา  สุขสวัสดิ์ภราดร
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายนิรุธ  สงวนพงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  กากี
 
1. นายกิจติพงษ์  หอมเย็น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กหญิงชดาพร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วแววน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญกลิ่น
4. เด็กหญิงพนิดา  กองเทวี
5. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แขกวงค์
 
1. นางเพชรรัตน์  นามมั่น
2. นางสาวพรทิพย์  ไทยถานันดร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1. เด็กหญิงมนัสวี  -
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุทธินี  เผื่อนโชติ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑวงศ์
5. เด็กหญิงเจนิสสา  รักเที่ยง
 
1. นางนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวบุษบง  คงศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กหญิงจีรพร  พ่วงกระโทก
2. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงมาลินี  เซ็นเครือ
4. เด็กหญิงสุนิษา  นักเพียร
5. นางสาวเกษณี  สดใส
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ไคลมี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ
3. เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร
4. เด็กหญิงปวีณรัตน์   แสนคำ
5. เด็กหญิงอิสรีย์   เทพมงคล
 
1. นางสุรพรี  เจริญพร
2. นางสาววิรัญอร  ระดมกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงณิชากร  เจี่ยเจริญ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เชิดชู
5. เด็กหญิงวรกมล  มั่นประเทศ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางนันภา  คุ้นเคย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวกิตติยาณี  กลิ่นอุดม
2. นายชาญณรงค์  กุลพาณิช
3. นางสาวรัตนา  ไพรชัฎ
4. นางสาวศิริลักษณ์  สังขานวม
5. นายโชควันชัย  พรหมมา
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจเก่งดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจเก่งดี
3. นางสาววนิดา  กาญจำนงค์
4. เด็กชายเกรียงไกร  นิลรัศมี
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  เจริญสุข
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1. เด็กหญิงจรัญญา  โสบุญ
2. เด็กชายธนพล  บัวทอง
3. เด็กชายธนาธิป  ศรีวันพิมพ์
4. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
5. เด็กหญิงสุภาพร  สุดาวรรณ์
 
1. นางสาวธัชษณกร  ศรีวันพิมพ์
2. นางสาวธนัชชา  คำเกลี้ยง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายก้องกิตการ  บุเงิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมมา
3. เด็กหญิงณชนก  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงณฐนนท์  เนยบรรดิษฐ์
5. เด็กชายณรรฐวรรณ    แก้วทิมบุตร
6. เด็กหญิงณิชพัฒน์  แสงอำไพ
7. เด็กหญิงทิพย์ชนก  พันธ์ฮุน
8. เด็กหญิงทิพวลีภรณ์   แสงงาม
9. เด็กชายทีปกร  คำกัน
10. เด็กชายปุณยาพร    เลาหะชัยนานนท์
11. เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยสิงค์
12. เด็กชายวราพร  ลิ่วเวหา
13. เด็กชายศตพล  กาญจนวิวัฒน์
14. เด็กหญิงศภรัสมิ์  มังกร
15. เด็กหญิงเปมิกา  หลวงแแจ่ม
 
1. นางอัมรา  ชาววังไทร
2. นางสาวสาวนี  คุ่ยเจริญ
3. นางสาวศุภนิจ  ทรัพย์จรัสแสง
4. นางสาวมุทิตา  ตั้งอุดมภพ
5. นางกุสมา  เหล่าสุนทรียา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปูดำ
2. เด็กชายธาดา  คงเจริญ
3. เด็กชายธารา  ครองทรัพย์
4. เด็กชายนัทวุฒิ  ขันทองดี
5. เด็กหญิงบรรณสรณ์  สามเพชรเจริญ
6. เด็กชายบุญหลง  ต่อประดิษฐ์
7. เด็กชายปฏิภาณ  ภูลา
8. เด็กหญิงยมลพร  หอทอง
9. เด็กหญิงรัชนีกร  วิสุทธิ์เชื้อ
10. เด็กหญิงสุพัชญา  บรรพชาติ
11. เด็กชายสุรชาติ  สุสดี
12. เด็กชายอชิตพล  คีรีวงศ์
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ้มแย้ม
14. เด็กชายอภิโชติ  แซ่ฟุ้ง
15. เด็กชายอริยวัฒน์  อำพันทอง
16. เด็กชายอาทร  บุญเพ็ง
17. เด็กชายอาทิตย์  คันฉ่อง
18. เด็กชายอโณทัย  เสร็จกิจ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
4. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
5. นางชวลีย์  ระภาเพศ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิตติวิวัฒน์กุล
 
1. นางสาววิมล  อยู่สถิตย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงศยามล   อาจหาญ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงสกุลนิตรา  ตราชู
 
1. นายนิติธร  ต้นโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ธนาเกียรติธนัช
2. เด็กชายเสธตะวัน  โชติสวัสดิ์
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นายเบ็ญจณี  ธรรมเกษร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นางกานตนา  จันทรตุลนานนท์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายเนติพล  มณฑาสุวรรณ
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางแพงศรี  คำนึง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจีรานุช  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิหัทยา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงผไทมาศ  คชมล
4. เด็กหญิงพรมนัส  ค้าขาย
5. เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนบุรี
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูดี
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
8. เด็กหญิงรัฐญาวรรณ  โชติสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงมาลัย
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  เกษมโสต
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นางผกา  บุญประเสริฐ
3. นายปราณีต  บุญประเสริฐ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงกัลญา   ขุนทอง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   จิตนิยม
3. เด็กหญิงชมพูนุท   ล้อสกุล
4. เด็กหญิงนวรัตน์   สร้อยสกุลณี
5. เด็กหญิงพรไพลิน   สืบบุก
6. เด็กหญิงภูสุดา   สวัสดี
7. เด็กหญิงมิถุนา   พวงเพชร
8. เด็กหญิงวิภาวดี   ตั้งการุณจิต
9. เด็กหญิงศรวณีย์   ยี่โถหุ่น
10. เด็กหญิงศรัณย์พร   บ่อสิน
11. เด็กหญิงสิริกร   รอดด้วง
12. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิเศษสิงห์
14. เด็กหญิงสโรชา   สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   เชียงทอง
 
1. นางสาวธีรณีย์  ชนม์ณานันท์
2. นางสาวอรวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางธัญญ์ณิดา  ตั้งพัฒนพันธุ์
4. นางสาวอนุจรี  เสือดาว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา  โชขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชัย  ศรนุวัตร
 
1. นายแผน  ธรรมโกศล
2. นายธนชัย  สิงห์เสวก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แนบนิล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุ่มพุก
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คชายุทธ
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอนโด 1. เด็กหญิงสุวภัทร  อยู่ดี
 
1. นายชาญชัย  สุทธิรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงฝน  สุวรรณัง
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ประสพผล
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายวีรพล  พูลศรี
 
1. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงภาวิณี  บุตรสนม
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  กล้ากระโทก
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงธิดา  แจ้งธรรมมา
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองหลุ 1. เด็กหญิงจักจั้น  -
2. เด็กหญิงอลิชา  น้ำพุ
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงกมนทรรศน์  หินสมุทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางสาวจิตรตา  เปรียบสม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงฟาริดา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงภิญญดา  นนทารักษ์
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. นายนาวิน  เชื้อดี
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลิ้มรัตน์
2. เด็กชายวราวุธ  คงมา
3. เด็กชายศุภกฤต  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
2. นางพรภัทร  แจ่มศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กชายคุณากร  บุญคุ้ม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญคุ้ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะราวงษ์
 
1. นางปภังกร  ทองเงิน
2. นางยุพา  เจริญศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายทักษิณ  หกประเสริฐ
2. นายพิเชษฐ์  นาสวนจำรัส
3. เด็กชายอภิชัย  รัตน์รักษ์สมบัติ
 
1. นางสาวสาทนา  วัฒนใย
2. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชยิสรา  คล้ายมี
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายกรรธวรรฒ  ท้าวเครือ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงมลฐกานต์  ธูปเทียน
 
1. นางสาววสุกาญจน์  นิ่มอิ่ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กหญิงพิรานันท์  สุรพันธ์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายสมหวัง  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กชายชญานนท์  ติระวานนท์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซี่ยงหวอง
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิษา  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายธรนินทร์  ใจเย็น
 
1. นายจำรูญ  จีนคร้าม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาวอมลกานต์  พรหมวิเศษ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงวรรณี  มณีโชติ
 
1. นายรรรรอง  อินมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงออมทอง  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิจสิทธิ์เดช  คล้อยเอี่ยม
2. เด็กชายชยธร  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงญาณิษา  ดำเกลี้ยง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซี่ยงหวอง
7. เด็กหญิงธนัสถา  นาคเฉลิม
8. เด็กชายธวัชชัย  มาพุก
9. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
10. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์พันธ์
11. เด็กชายศุภณัฐ  กัณฑ์นคร
12. เด็กชายสรวิศ  พุกนิลฉาย
13. เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นสุภา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่เย็น
15. เด็กหญิงเกศรา  สะลีมา
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายลิขิต  ปุญสิริ
3. นางสาววิริยา  แสนเยีย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เพลินไพรเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญก่อสร้าง
3. นายถาวร  เพชรนิล
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงพินภัทร  เอี่ยมหนู
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมหนู
7. เด็กชายมินธาดา  ด่านปาน
8. เด็กชายวัชราวุธ  สุระศรี
9. เด็กชายศุภนัฐ  แจ่มดี
10. เด็กหญิงแพรชมพู  สุระศรี
11. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาววรรณี  เพชรนิล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายกรรธวรรฒ  ท้าวเครือ
2. เด็กชายคณาธิป  ศรีเลิศชัย
3. เด็กหญิงชลิดา  สังสมานันท์
4. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิสม
5. เด็กชายณัฐภัทร  ทุมสุริวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉันวิจิตร
7. เด็กชายธชาทัช  พุ่มพยอม
8. เด็กชายธัญญากร  ข่าต้น
9. เด็กหญิงนภารัตน์  ครุธวงษ์
10. เด็กชายนัฐวุฒิ  คงอ้น
11. เด็กชายระพีร์พัชญ์  พุ่มพยอม
12. เด็กหญิงรินรดา  บุตรดาวงค์
13. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
14. เด็กชายวายุ  ไวยิ่งยุทธ
15. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์พรม
16. เด็กชายศรัณย์พงศ์  พุ่มพยอม
17. เด็กชายสมหวัง  ไวยิ่งยุทธ
18. เด็กชายสิงหา  บุญรัตนช่วง
19. เด็กหญิงหยาดนภา  พันธ์แก้ว
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  นวลฉวี
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ช้างพลาย
2. เด็กชายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
3. เด็กชายวรพล  ปลื้มโต๊ะสะอาด
4. เด็กชายวิทยา  เจตบุตร์
5. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกรัก
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นายอนันต์  อุดแสน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายธวัช  เทียมพร
 
1. นางสุขสมบูรณ์  บุญน่วม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิตสุภา   บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นายธำรงค์  ชูวารี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เท่าเทียม
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายธนพล  เจริญผล
 
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงโนรา  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายนฤดล  แสงไทยเจริญลาภ
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนแห
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. นายธนพล  เจริญผล
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงอาภาพร  คำมีมา
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิตสุภา    บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฤทธิ์เสมอ
2. เด็กชายกาสวีร์  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์   จันทร์พูล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา   ดีหล้า
5. เด็กชายจงรัก   แจ่มสี
6. เด็กหญิงฉัตรศิริ   เจริญยงอยู่
7. เด็กหญิงชัญญา  วรามิตร
8. เด็กชายชินกฤต  พึ่งทอง
9. เด็กหญิงณฐมน   กันแก้ว
10. เด็กหญิงณภัทร   พรสี่
11. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีวงษ์ไชย
12. เด็กหญิงณิชาภัทร   สงวนพันธ์
13. เด็กชายธนชน   ลำดวน
14. เด็กหญิงปณิตา   มิตรางกูร
15. เด็กหญิงปริณดา   มาละออเพ็ชร
16. เด็กหญิงพลอยสวย   สยัดพานิช
17. เด็กหญิงพัชรา   ชำนาญป่า
18. เด็กหญิงพันธิตรา   ทัศนุรักษ์
19. เด็กหญิงภคมล  พิพัฒน์นาวิน
20. เด็กหญิงภัทรภร   จงศิริธารทอง
21. เด็กชายภูเบศวร์   ชูเชิดรัตนา
22. เด็กหญิงมุทิตา  วรรธนะวุฒิ
23. เด็กชายวสุพล   อุดรสาร
24. เด็กหญิงวิรัลยุพา   ชัยอนนต์
25. เด็กชายวิศรุต  เครื่องสนุก
26. เด็กชายศุภกิจ   หนูขาว
27. เด็กชายสิรวิชญ์   หิรัญกนกพันธ์
28. เด็กหญิงสิรินรี   พีรพรรณพงศ์
29. เด็กหญิงสุจิรา   เอกฉันท์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   เหลืองไทย
31. เด็กชายอติวิชญ์   หลงสมบุญ
32. เด็กหญิงอัญญาดา   ขาวสะอาด
33. เด็กหญิงแคทรีนา   จอห์น
34. เด็กหญิงแอนเจล่า   โอกิลวี
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
3. นายสัมพันธ์  เกตุสม
4. นางสาวยุคลธร  แสนเกษม
5. นางสาวอรณี  เกษมโสต
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงชลิตา  สมกุล
2. เด็กชายชัยพล  แก้วจำปาศรี
3. เด็กหญิงชาญวิทย์  เหลืองใหม่อี่ยม
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  ตานคำ
5. เด็กหญิงพิกุล  นามบุดดี
6. เด็กชายภาณุวัตร  สมจิตต์
7. เด็กชายวีรพล  ตานาคำ
8. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างเจริญ
9. เด็กหญิงเกสรา  ส่องสว่าง
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คงแดงดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒนพฤกษชาติ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปฐมพุทธิธรรม
4. เด็กชายวายุ  เด่นสว่าง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนอโนทัย
6. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเพี้ยนเอม
7. เด็กหญิงอัจจิตา  ใจน้อม
8. เด็กหญิงอัจจิมา  ใจน้อม
 
1. นางจุฬาภรณ์  เอี่ยมทอง
2. นางชัญญานุช  ถิ่นวัฒนานุกูล
3. นางเพ็ญสิริ  แม้นทิม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกนิฐา  ลำใยนิโรช
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลำใยงาม
3. เด็กหญิงวราวรรณ  เทียมศรี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอดผุย
5. เด็กหญิงอรพันธ์  เจริญศิริ
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
2. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
3. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมัยนิยม
2. เด็กหญิงกานดา  -
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  คำทุม
4. เด็กหญิงณัฐ  พากเพียร
5. เด็กหญิงณัฐมน  อ้นเกตุ
6. เด็กหญิงนภสร  ฉายเจริญ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เหลืองอมรศักดิ์
2. นางสาวขวัญจิตต์  อย่สุขสบาย
3. นางสาวอรัญญา  พลเมือง
4. นางวัชรินทร์  สำเนียงงาม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เอกจิตต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องหมู่
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำนวย
4. เด็กหญิงมัชชุมาศ  อำนวย
5. เด็กหญิงรุจิรากร  ฟักทอง
6. นายรุจิราภรณ์  โต๊ะทอง
7. เด็กหญิงศรัญญา  เพ็งอร่าม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบใหม่
9. เด็กหญิงอริสา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
2. นางสาวอุบล  อินชื่น
3. นางสาวกาญจนา  ดอกแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กชายชาคริต  บุญแก้ว
2. เด็กชายพิจักษ์  เสมทับ
3. เด็กชายภูมิไท  พรศรี
4. เด็กชายวีรวัต  จุเฉย
5. เด็กชายอภิรักษ์  ขันเสน
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงพลอย  พริ้งพราว
2. เด็กหญิงเกณิกา  เอกศิริ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
2. นางประทิน  ทิพย์โอสถ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงบุณยาพร   แสนบ้าน
 
1. นางสาวชยาภรณ์  พันธ์ยิ้ม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ประทีป
 
1. นางรัชดาพร  เหลืองสุดใจชื้น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุณยปรรณานนท์
 
1. นางอุมาจินต์  คงคา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สะนะพันธ์
 
1. นางธีติมา  จ่าเมือง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายพันแสงศร  อุมะนันท์
 
1. นางสาววรรณา  ผาอ่อน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นายอดิศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณวษา  แอตาล
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงธันยพร  สิทธิกุล
 
1. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงเปรมลิกา จัสมิน   ฟุท
 
1. นางสาวนี   คุ่ยเจริญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายมงโท่ย  -
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชญาดา  จีระศักดิ์
2. เด็กหญิงทยิดา  ทองดอนพุ่ม
3. เด็กหญิงมัจฉา  -
4. เด็กหญิงสุภาคินี  ดาบทอง
5. เด็กหญิงอรสา  นิลสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
2. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่หลู่
 
1. นายอัษฎาวุธ  มงคลชูชื่น
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  นิธิศิริกาญจนกุล
2. เด็กชายสุรนาจ  ชิวปรีชา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หาปัญณะ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จุลกิจวัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวอัจราภา  ถนัดเดินข่าว
2. นางสาวอิศรา  อินแถลง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กชายตรีภพ  พละศักดิ์
2. เด็กชายทอป  -
3. เด็กชายพงศภัค  กันแก้ว
4. เด็กชายพิชิต  ศรีวรรณะ
5. เด็กชายสุเมท  แก้วอาษา
6. เด็กชายเซน  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวนันทพร  นาสวนสวัสดิ์
3. นางสุไรรัช  ภูอ่อน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายกฤษณะ  ทับขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มเงิน
3. เด็กชายนวพล  ลำดวล
4. เด็กชายพีรวัฒน์  จงประเสริฐ
5. เด็กชายวิษรุจ  เติมสายทอง
6. เด็กชายโชตินันท์  ว่องประเสริฐ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายบุญมี   งิ้วเซอร์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   น้อยนิด
3. เด็กชายศรชัย   เซี่ยงหลิว
4. เด็กชายสมรักษ์    โตเอี่ยม
5. เด็กชายหนึ่งนที   ปานท้าว
6. เด็กชายเกริกไกรวัลย์  งิ้วเซอร์
7. เด็กชายเจษฎากร   สร้อยทอง
8. เด็กชายโพยม   สามสีทอง
 
1. นายอานนท์   เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์    เกิดสมนึก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ในภิภาค
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   อนุเครือ
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ   ศิริมั่ว
4. เด็กหญิงมณฑิรา   นิยมญาติ
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เอกจิตร
6. เด็กชายสุริยา   นาชิน
7. เด็กชายสุรเชษฐ์   นาชิน
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
2. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
3. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  วีรเสนีย์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  จงฤทธิพร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอเสริมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงภักดี
4. เด็กหญิงพิมรตา  กัลยาทอง
5. เด็กหญิงสุรภา  วงศ์พานิช
6. เด็กชายอนิวัตติ์  อุดมเจริญศิลป์
7. เด็กหญิงเกล้ากาญจน์  ชื่นเงิน
8. เด็กหญิงเบญญาภา  จงฤทธิพร
 
1. นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ
2. นางพรพรรณ  ธรธัช
3. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ฮามสุโพธิ์
2. เด็กชายทรงเพชร  เอกฉัตร
3. เด็กหญิงผกาวดี  นิลอ่อน
4. เด็กหญิงพัชรี  ชื่นขำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พยุงดี
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาญจนไตรภพ
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงธนัญญา  สระศรีโสม
2. เด็กหญิงธนารีย์  สระศรีโสม
3. เด็กหญิงแววตา  สระศรีสม
 
1. นายสมบัติ  เหลืองแดง
2. นางอารมย์  เหลืองแดง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงบริบูรณ์  บัวสี
2. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
3. เด็กหญิงอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แหยมเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา  แก้วเต่า
3. เด็กหญิงวิภาพร  สินเดรดาษ
 
1. นางวาสนา  พุตติ
2. นางธัญพร  อุ่นทวีทรัพย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงประภาพร  ฉายประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เจตน์เจริญกิจ
3. เด็กชายโยธิน  รอดภัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
2. นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนรมน  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  วรรณศิริ
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
2. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ดอนชะเอม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายจันทร์
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนวล
2. เด็กชายสยุมภู  เพียงลิ้ม
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
2. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติธัช  หมี่กระโทก
2. เด็กชายวรุต  ทองสุข
 
1. นางพจมาลย์  มิ่งสงฆ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธณาภรณ์  คล้ายวรรณ
2. เด็กหญิงอลิษา  บัวตูม
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายจักรี  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์แสวง
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงมาริษา  เตียมไธสง
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วอินชัย
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
147 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงวินซันดา  -
 
1. นางสาวสวรส  จำปาทอง
2. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. นางสาวกฤติมา  ไปบน
2. เด็กหญิงธนกร  ทุมดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปทุมวัน
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงธิชามาส  แคโอชา
2. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. นายธีรยุทธ  ทูลประสม
2. นายเอกไชย  เสือใจ
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายอรินชิ์  วรวุฒิ
2. เด็กชายเอกวัสส์   เอื้อสุขนุกูล
 
1. นางสาววราภรณ์  สง่าโฉม
2. นางสาวศิริวรรณ  สันตินิภานนท์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงสมิตา  มั่นคง
2. เด็กชายเจษฎา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
2. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญบาง
2. เด็กชายพุทธิ  อำพันทอง
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายทัตธน  สวนบุรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  จิณแพทย์
2. เด็กชายยศพล  ใจดี
 
1. นายสมคิด  ปรกแก้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายกฤษดา  -
2. เด็กชายบัญญวัต  ช้างงา
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  นักจะเข้
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายชิติพัทธ์   ประเทศ
2. เด็กชายธรรมปพน   เผือกเพ็ง
3. เด็กหญิงริญรภัสร์   นิธิภัทร์พรปัญญา
 
1. นางภัสสร   ขำกุศล
2. นายสราวุธ   เมือบสน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวิทยา  สุตวานนท์
2. เด็กชายวิบูรณ์  เย็นกลม
3. เด็กชายเจษฎา  ดอนรอดไพร
 
1. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
2. นางสาวฐิติพร  บุญญฤทธิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายซอ   -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขระ
3. เด็กชายวรัญญู  -
 
1. นายวรรณยุทธ์  ดาบแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลดอนหวาย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เดชโนนสังข์
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  สวัสดิ์คณา
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ้อยร่อย
2. เด็กชายพีรพงศ์  พรหมทัตข์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสุปราณี  บทศรี
2. นางประไพ  สมุทวนิช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  -
2. เด็กหญิงพันธิตรา   ทองจับ
3. เด็กหญิงสาม  -
 
1. นางสาววัลลียา    วิเศษสิงห์
2. นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
2. เด็กหญิงปริมประภา  สุขมนตรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมศิลป์
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  แจ่มทองหลาง
5. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
6. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางสาวแสงเดือน  หม่องสาย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  -
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังกะโรทัย
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมชนะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เสวย
6. เด็กชายอุ่น  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1. เด็กชายปัญญา  พุกป้อง
2. เด็กหญิงศรุตา  เชียรชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยเจริญ
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร
2. นางอวยพร  ศักดิ์พรหม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  เกตไธสง
3. เด็กหญิงอมรลดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพนิดา  สำเร็จ
2. นางอุษณีย์  ศรีนวล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงพิมนภา  ผลวิเศษ
2. เด็กหญิงอัญชลี  -
3. เด็กหญิงอารียา  สองทอง
 
1. นางสาววรางคณา  ภุมรินทร์
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สีสำลี
2. เด็กหญิงภัสสร  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กชายสุพัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายชานนท์  แสงแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาววรพรรณ  ศรีเจียม
2. นางสาวสุนิสา  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวอู่  พุโพธิ์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  เจนจบวงษ์
2. นางสาวนัทธมน  โสมโสดา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ธาตุประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  หาญคำภา
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
2. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พ่วงเสม
2. เด็กหญิงสิปราง  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงเรณุกา  ม้าละออเพชร
 
1. นางบัวพัน  เจียมประสูตร
2. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนานเสน
2. เด็กหญิงณัฐมน  พลจันทร์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันขะวงษ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฝน  -
2. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วแตง
3. เด็กชายมณฑล  คุ้มครอง
 
1. นางสุภามาส  ัจันทร์มี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. นางสาวกาญจนาพร  โพธิดา
2. เด็กหญิงลัลนา  คงขำ
3. เด็กชายสหรัฐ  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1. เด็กหญิงน้ำ  -
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  สาลีอ่อน
3. เด็กหญิงมีมี่  -
 
1. นายพินิจ  สาลีอ่อน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงอาริษา  ใยชวด
 
1. นางสาววัลยา  ถิ่นวัฒนากูล
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพรรณนารา  ลือดัง
2. เด็กหญิงพรศิริ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รวบรวม
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีสำลี
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กหญิงนฤดี  มงคล
2. เด็กหญิงสโรชา  ธิบดี
3. เด็กหญิงอารดา  เทพหนู
 
1. นางสาวจีเรียง  บุญสม
2. นางสาวพันนิดา  เสือคล้าย
 
181 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแดน
 
1. นางปติพร  ฉันทปราโมทย์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มณีภาค
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว
 
1. นายสหชัย  บัวชุม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายชยุตม์  ล้อประกานต์สิทธ์
2. เด็กชายศุภชัย  ภุมรินทร์
3. เด็กชายสุทัศน์  ทำนานอก
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ  ศรีเงินวิชัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงศิรดา  ส้มฉุน
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองแท้
2. เด็กชายพัชราวุธ  ดอกเทียน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายนพพร  ตะก้อง
2. เด็กชายสงกรานต์  ครุฑศิริ
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  แดงพยนต์
2. เด็กชายอรรถพร  บุญรอด
 
1. นางวรรณวิไล  อนุกูล
2. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ฉันทะตระกูลชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  จอมหงษ์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีลี
 
1. นางสาวอนุสรา  หวันแดง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เขียวเปลื้อง
 
1. นายสมปอง  จงสวัสดิ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ราชวงค์
2. เด็กหญิงพิชยา  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทรประเสริฐ
4. เด็กหญิงอนงค์พร  คุณากรดุษิต
5. เด็กหญิงเชอรี่  อุปถัมย์
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายธนพล  ผันอากาศ
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายจักรพล    เรือนงาม
 
1. นางกมลทิพย์   ลิ้มพันทอง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา    ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายปิยะภัทร  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงวาสินี  สุขใจ
 
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดช  ฤดีณัฐทรัพย์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  พัฒนะมาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ครองสามสี
 
1. นางเนตรดาว  ทศพร
2. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เดชะ
2. เด็กชายนิทัศ  มักศิลา
3. เด็กชายสราวุธ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นางปทุม  นิ่มเจริญ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายธนบูรณ์  ฝักบัพว
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มเขียว
3. เด็กชายสิทธรัตน์  นาคะ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นิลบรรพต
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บัวศรี
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธงชัย  บุญปก
2. เด็กชายศุภพล  ดำเนิน
3. เด็กชายอาสา  อาจปักษา
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายติณณภพ  ยังดี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายพีระพัฒน์  หว่านพืช
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แม้นฟัก
3. เด็กชายยศธร  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวสุชาดา  นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา  หวันแดง