หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพงกรรมการ
2. นางฐิติมา รอดภัยโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวอันติกา จันทร์เอี่ยมผ่องโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สว่างประเสริฐโรงเรียนบ้านยางขาวกรรมการ
5. นางอรพา คล้ายลอยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพงประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา รอดภัยโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวอันติกา จันทร์เอี่ยมผ่องโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สว่างประเสริฐโรงเรียนบ้านยางขาวกรรมการ
5. นางอรพา คล้ายลอยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา แก้วพวงใหม่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นางสาววัชรา วิโลภาศโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
4. นางสาวธันวา ไชยวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวสายสุดา ตราบดีโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี คมขำโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางกิมลี้ พุ่มปรีชาโรงเรียนวัดปากกิเลนกรรมการ
3. นางนภสร พุทธรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตติพร อยู่สินโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
5. นางนันทิยา รัตน์นุ่มน้อยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คมขำโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางกิมลี้ พุ่มปรีชาโรงเรียนวัดปากกิเลนกรรมการ
3. นางนภสร พุทธรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตติพร อยู่สินโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
5. นางนันทิยา รัตน์นุ่มน้อยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คมขำโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางกิมลี้ พุ่มปรีชาโรงเรียนวัดปากกิเลนกรรมการ
3. นางนภสร พุทธรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนกรรมการ
4. นางวรรณะ ศรีเทพโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
5. นางนันทิยา รัตน์นุ่มน้อยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุวัฒนา จินดาโชติโรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมาภรณ์ คำไธสงโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
3. นางพิมพ์รภัช วรพัฒน์กิตติเดชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางดาวเรือง ฉิมทองดีโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวโสภิณ ไชยแก้วโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุวัฒนา จินดาโชติโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวศศิมาภรณ์ คำไธสงโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
3. นางพิมพ์รภัช วรพัฒน์กิตติเดชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางดาวเรือง ฉิมทองดีโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางโสภิณ ไชยแก้วโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา จินดาโชติโรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมาภรณ์ คำไธสงโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางพิมพ์รภัช วรพัฒน์กิตติเดชโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางดาวเรือง ฉิมทองดีโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวโสภิณ ไชยแก้วโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพนอ จันทรจิตรโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา โชติมาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายอำนาจ นกดำโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
4. นางสาวนิตต์ชญาณ์ วสุเดชารัตน์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ดลรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกานดา ดีสวาทโรงเรียนบ้านวังสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ภูดอนม่วงโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นางกาญจนา จันตาทะโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
4. นางรุ่งนภา สังขวิภาสโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ บุญสมโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกานดา ดีสวาทโรงเรียนบ้านวังสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ภูดอนม่วงโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นางกาญจนา จันตาทะโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
4. นางรุ่งนภา สังขวิภาสโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ บุญสมโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลีโรงเรียนไทรโยคใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวศุภัชญา วิเชียนรัตน์โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการ
4. นางสาวพิษสุณี ชมดาวโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
6. นางลำเภย เอี่ยมอิ่มโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลีโรงเรียนไทรโยคใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวศุภัชญา วิเชียนรัตน์โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการ
4. นางสาวพิษสุณี ชมดาวโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
6. นางลำเภย เอี่ยมอิ่มโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลีโรงเรียนไทรโยคใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวศุภัชญา วิเชียนรัตน์โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการ
4. นางสาวพิษสุณี ชมดาวโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
5. นางปรางทิพย์ บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
6. นางลำเภย เอี่ยมอิ่มโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางไพวรรณ นิมิตเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนกร พรมวังขาวโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
3. นางจิรนันท์ เงินคำโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วดวงโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ วรคุตโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ วิเชียรบุตรโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางไพวรรณ นิมิตเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนกร พรมวังขาวโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
3. นางจิรนันท์ เงินคำโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพรลภัส แก้วดวงโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ วรคุตโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ วิเชียรบุตรโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางไพวรรณ นิมิตเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนกร พรมวังขาวโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
3. นางจิรนันท์ เงินคำโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วดวงโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ วรคุตโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ วิเชียรบุตรโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางไพวรรณ นิมิตเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนกร พรมวังขาวโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
3. นางจิรนันท์ เงินคำโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วดวงโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ วรคุตโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ วิเชียรบุตรโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมพาน ระวังรัมย์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกริกฤทธิ์ จันรุนโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงดาว บัวบุญโรงเรียนบ้านวังผาตาดกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา กองตาโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
5. นายนครินทร์ วันจาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมพาน ระวังรัมย์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกริกฤทธิ์ จันรุนโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงดาว บัวบุญโรงเรียนบ้านวังผาตาดกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา กองตาโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
5. นายนครินทร์ วันจาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวขวัญมณี สงวนพันธ์โรงเรียนบ้านอูล่องประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา ไชยยะโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายสมจิตร พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางปทุมวดี อินอ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน ทองใยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
6. นางรัตนภรณ์ พิกุลขาวโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญมณี สงวนพันธ์โรงเรียนบ้านอูล่องประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา ไชยยะโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายสมจิตร พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางปทุมวดี อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน ทองใยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
6. นางรัตนภรณ์ พิกุลขาวโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญมณี สงวนพันธ์โรงเรียนบ้านอูล่องประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา ไชยยะโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายสมจิตร พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางปทุมวดี อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน ทองใยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
6. นางรัตนภรณ์ พิกุลขาวโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เขียวแก่โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณิสา พุมมาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
3. นายทวี ชวดศรีโรงเรียนบ้านพุองกะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิรวรรณ เสริมชาติเจริญกาลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา สกุลจุมจังโรงเรียนบ้านจันเดย์กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรกุลโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นางสาวไอศวรรค์ ป้องพาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรกุลโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นางสาวไอศวรรค์ ป้องพาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา มงคลโรงเรียนบ้านวังสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย พลีเพื่อชาติโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นางจินดา ประกอบธรรมโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา มงคลโรงเรียนบ้านพุองกะประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย พลีเพื่อชาติโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นางจินดา ประกอบธรรมโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศน์ กมลนันทวงษ์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ จันทร์กระจายโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี กิจสอโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อ่วมมีเพียรโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสาวอภิชญา สังขจันทร์โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชจรี ชาวอุทัยโรงเรียนบ้านเขาช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แดงชาวนาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติขจร อู่อรุณโรงเรียนคุรุสภากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล นาแซโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัค อยู่อุยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางกมลวรรณ มีมั่นโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์โรงเรียนไทรโยคใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านแก่งประลอมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
5. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
6. นายปริญญา มังกโรทัยสำนักงานเขตพื้นที่กาญศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ใจกล้าโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคจิรา บัวผัดโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย คงศรีโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายภูริทัต แย้มกล่ำโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
3. นางจิรภา พุ่มไพรวัลย์โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชัย คงศรีโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายภูริทัต แย้มกล่ำโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
3. นางจิรภา พุ่มไพรวัลย์โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย คงศรีโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายภูริทัต แย้มกล่ำโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
3. นางจิรภา พุ่มไพรวัลย์โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญยงค์ คุ้มมันโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองประธานกรรมการ
2. นางนวพร มากสอยโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางสาวอิทยา พลจรัสโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญยงค์ คุ้มมันโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองประธานกรรมการ
2. นางนวพร มากสอยโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางสาวอิทยา พลจรัสโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ คุ้มมันโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองประธานกรรมการ
2. นางนวพร มากสอยโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางสาวอิทยา พลจรัสโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเรืองยศ สอนมีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต หัสชัยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวกัณณ์อลิน สนธิวรสกุลโรงเรียนเพียงหลวง 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศ สอนมีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต หัสชัยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวกัณณ์อลิน สนธิวรสกุลโรงเรียนเพียงหลวง 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ประดับวงศ์โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางสาวศิริกานต์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ประดับวงศ์โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางสาวศิริกานต์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางผุสดี จูมโสดาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติกา ขวกเขียวโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายอิชณน์กร เซ่งเข็มโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางผุสดี จูมโสดาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติกา ขวกเขียวโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายอิชณน์กร เซ่งเข็มโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางผุสดี จูมโสดาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติกา ขวกเขียวโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายอิชณน์กร เซ่งเข็มโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกัญญา สุขวิสิฎฐ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กัลป์วงษ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณโรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัญญา สุขวิสิฎฐ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กัลป์วงษ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณโรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกัญญา สุขวิสิฎฐ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กัลป์วงษ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณโรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระครูกาญจนโชติ -เจ้าอาวาสวัดปรังกาสีประธานกรรมการ
2. พระมหาวริศ ปสนโน -วัดทองผาภูมิกรรมการ
3. พระมหาชวิน กิตติทะโรวัดปรังกาสีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ เฉลิมกุลโรงเรียนบ้านบ้องตี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรุณ เสลานนท์โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ สิทธิสารโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ สัมฤทธิสุทธิ์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สมบัติคุโณปการโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ เฉลิมกุลโรงเรียนบ้านบ้องตี้รองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรุณ เสลานนท์โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ สิทธิสารโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ สัมฤทธิสุทธิ์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นายวิชัย สมบัติคุโณปการโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวมณี ฦาชาโรงเรียนบ้านกุยแหย่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิยา เจริญสุขโรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์โรงเรียนหลุงกังกรรมการ
4. นายตุลารัตน์ มุยเผือกโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
5. นายเกษ ใจงามโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวมณี ฦาชาโรงเรียนบ้านกุยแหย่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิยา เจริญสุขโรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์โรงเรียนหลุงกังกรรมการ
4. นายตุลารัตน์ มุยเผือกโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
5. นายเกษ ใจงามโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประเทศ ประพันธ์พจน์โรงเรียนบ้านเขาช้างประธานกรรมการ
2. นางมาลี โชติชัยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
4. นายชัยณงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
5. นางอารยา มีทองโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประเทศ ประพันธ์พจน์โรงเรียนบ้านเขาช้างประธานกรรมการ
2. นางมาลี โชติชัยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
4. นายชัยณงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
5. นางอารยา มีทองโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเทศ ประพันธ์พจน์โรงเรียนบ้านเขาช้างประธานกรรมการ
2. นางมาลี โชติชัยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
4. นายชัยณงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
5. นางอารยา มีทองโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร สิงห์มีพันธ์โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางณัฐชยา แตงเจริญโรงเรียนบ้านเขาพังกรรมการ
5. นายศศิน คมขำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์พร สิงห์มีพันธ์โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางณัฐชยา แตงเจริญโรงเรียนบ้านเขาพังกรรมการ
5. นายศศิน คมขำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร สิงห์มีพันธ์โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางณัฐชยา แตงเจริญโรงเรียนบ้านเขาพังกรรมการ
5. นายศศิน คมขำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสรรพสิฐ คำอินทร์โรงเรียนบ้านกุยแหย่ประธานกรรมการ
2. นายอลงกต ทมถาโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
3. นายกฤษณะ ลิไทสงโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ ศาลางามโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ ดวงใจโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นายปิยะ แหโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจตุพร เป็นสุขโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา หลักศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
3. นางกานติมา สีนวลโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บัวเบาโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
5. นางมณฑา ยิ้มเยื้อนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจตุพร เป็นสุขโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา หลักศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
3. นางกานติมา สีนวลโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บัวเบาโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
5. นางมณฑา ยิ้มเยื้อนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจตุพร เป็นสุขโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา หลักศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
3. นางกานติมา สีนวลโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บัวเบาโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
5. นางมณฑา ยิ้มเยื้อนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางปัดสุมา เสตะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ วัชระโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
3. นายอัครเดช สาราโรจน์โรงเรียนบ้านดินโสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สาลีโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
4. นางบุญแสง อาทิศนอกโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สาลีโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
4. นางบุญแสง อาทิศนอกโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สาลีโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
4. นางบุญแสง อาทิศนอกโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นายเฉลิมยศ เรืองวงษ์งามโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ สีสันโรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผืองอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียประธานกรรมการ
2. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนอูล่องกรรมการ
4. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ สีสันโรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผืองอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนอูล่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยธวัธ มีจั่นเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
4. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวยุพดี ทรัพย์อินทร์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
5. นายอานนท์ การพันธ์ทาโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นายอุเทน ผาภุมมาโรงเรียนบ้านดงโคร่งกรรมการ
4. นายธงชัย ศรีราจันทร์โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดานนท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นายสำเนียง หลักแก้วโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนากรรมการ
4. นางทิพวรรณ สุขอุดมกอบกุลโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา เจนดงโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผืองอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
4. นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางปรียารัตน์ ดาวัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา เจนดงโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ พฤทฒิกุลโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา ขุนโทโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เงาะลำดวนโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นางสุภาศินีย์ ภูทัดดวงโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ จันดาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนกรรมการ
3. นายบุญช่วย พันธุชาติโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุพรรษา เจริญบุตรนนท์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางนงค์นุช เหลือประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชัยธวัธ มีจั่นเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
4. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจริมจิต อยู่เย็นโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพนาวัลย์ สาระศาลินโรงเรียนบ้านสารวัตรกรรมการ
3. นางปณพร ปานณรงค์โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์โรงเรียนวัดหินดาดกรรมการ
5. นางสาวธมนต์อร ทองยังโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจริมจิต อยู่เย็นโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพนาวัลย์ สาระสาลินโรงเรียนบ้านสารวัตรกรรมการ
3. นางปณพร ปานณรงค์โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์โรงเรียนวัดหินดาดกรรมการ
5. นางสาวธมนต์อร ทองยังโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจริมจิต อยู่เย็นโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพนาวัลย์ สาระศาลินโรงเรียนบ้านสารวัตรกรรมการ
3. นางปณพร ปานณรงค์โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์โรงเรียนวัดหินดาดกรรมการ
5. นางสาวธมนต์อร ทองยังโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจิราวรรณ อรัญสารโรงเรียนบ้านพุปลูประธานกรรมการ
2. นางจีระพร เขียวสอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางนฤมล นกเผือกโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นางวรัญญา เมฆเคลื่อนโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ศรีมุกข์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ อรัญสารโรงเรียนบ้านพุปลูประธานกรรมการ
2. นางจีระพร เขียวสอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางนฤมล นกเผือกโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นางวรัญญา เมฆเคลื่อนโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ศรีมุกข์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ อรัญสารโรงเรียนบ้านพุปลูประธานกรรมการ
2. นางจีระพร เขียวสอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางนฤมล นกเผือกโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นางวรัญญา เมฆเคลื่อนโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ศรีมุกข์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ผ่อนยาโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนเมฆโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นางสาวราตรี เทพทองคำโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
5. นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศิริกาญจน์ รังษีโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อประธานกรรมการ
2. นางนวพร มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุลโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำพูน บุญสินทรโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
5. นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวมิชดา เหมันต์โรงเรียนบ้านวังสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางละดาวัลย์ วางทีโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นายพชรดนัย ขจรพิพัฒนกุลโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
4. นางสาวปริญา ศิลาโงนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาววรัชยา อินเป็งโรงเรียนบ้านจันเดย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ปัตตาตะพังโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ถกลสาครรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
3. นางอักษรนันท์ มโนรมย์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
4. นายฐาปนัฐ อยู่สงค์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
5. นางสาวณิชา พวงทองโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางพีรยา เหมบุตรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ เรืองเดชาโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นายพิชัย ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอัษฏาวุธ โภคาโรงเรียนบ้านบ้องตี้ประธานกรรมการ
2. นายสุขวัฒน์ ศรีชายโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สว่างประเสริฐโรงเรียนบ้านยางขาวกรรมการ
4. นายอานนท์ สุทนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต รัตนกูลโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์โรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางปราณีต สารสมโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี โชคสมนามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์สพป.กจ.3ประธานกรรมการ
2. นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็นสพป.กจ.3กรรมการ
3. นายเรืองยศ สอนมีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายอัครพัชร์ สืบอินทร์สพป.กจ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์สพป.กจ.3ประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ หงษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ หัสชูสพป.กจ.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่รองประธานกรรมการ
2. นางสุคนธา อนุภาพพันธ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางขวัญเรือน ประทีปโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ ทิมอ่อนโรงเรียนบ้านพุองกะประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เส่งหล้าโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นางสาววิไล ไม้ทองงามโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ สายมีโรงเรียนบ้านวังผาตาดกรรมการ
3. นายนันทพัทธ์ น้ำวุ้นโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ มุ่นพลายโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววันวิสาข์ ภักดีศุภผลโรงเรียนป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
2. นายพรชัย สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นางสาวศุภาวดี คนเสงี่ยมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ศิลป์ไพบูย์พานิชโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสวาด พรหมชนะโรงเรียนหลุงกังกรรมการ
2. นางสาวสุดาวดี นามวงศ์โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ช่ออังชัญโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
2. นายชัยยศ พลีเพื่อชาติโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
3. นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกรโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางปัญญาพร ขันทะมาโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นางสาวบาหยัน จามะรีโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
3. นางสาวปรียาดา ดวงมาลาโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเผชิญ แสนสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
2. นายธงชัย บุญธรรมโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นายฉัตรชัย รงค์ฤทธิไกรโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นายกษิตินาถ คำษรโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นายพัฒนา จันทร์โอโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธกานต์ พลอยนิลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
2. นายคมกฤษ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐิวุฒิ อินอ่อนโรงเรียนวัดวังวิเวการามกรรมการ
2. นายสมเดช ภูถาดลายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ จรเข้โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สาลีโรงเรียนบ้านซองกาเรีย (สาขา)กรรมการ
5. นายนรากร สุขวิสิฎฐ์โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ สายมีโรงเรียนบ้านวังผาตาดกรรมการ
3. นายนันทพัทธ์ น้ำวุ้นโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ มุ่นพลายโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นายรังสรรค์ สายมีโรงเรียนบ้านวังผาตาดกรรมการ
3. นายนันทพัทธ์ น้ำวุ้นโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ มุ่นพลายโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์โรงเรียนไทรโยคใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านแก่งประลอมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
6. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสิงท่อกรรมการ
7. นายกิตติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
8. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
9. นายอำนาจ ใจกล้าโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
10. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคจิรา บัวผัดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
6. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
8. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้้านอูล่องกรรมการ
9. นายปริญญา มังกโรทัยศึกษานิเทศก์กรรมการ
10. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรพงศ์ ภูมิไรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คมทาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายบุญผ่อง โพธิ์เงินงา่มโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
5. นายเิอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ ภูมิไรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คมทาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายบุญผ่อง โพธิ์เงินงา่มโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
5. นายเอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอิสระ ถิ่นใหญ่โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะชัย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นางจันสุดา บุตรดีโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอิสระ ถิ่นใหญ่โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะชัย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
3. นางจันสุดา บุตรดีโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรุณ สระทองแดงโรงเรียนวัดหินดาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เก่งกล้าโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกกรรมการ
3. นางสาวลภัส ศะศิธรโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณ สระทองแดงโรงเรียนวัดหินดาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เก่งกล้าโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกกรรมการ
3. นางสาวลภัส ศะศิธรโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา เปรมปรีชาญาณโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี น้อยปลอดโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไพศาล สงสำเภาโรงเรียนบ้านบ้องตี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นายวิสูตร ศรีสุขโรงเรียนบ้านซองกาเรีย กรรมการ
4. นายยอดชาย จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกบประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา เปรมปรีชาญาณโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
3. นางอรุณ สระทองแดงโรงเรียนวัดหินดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงโรงเรียนบ้านบ้องตี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นายวิสูตร ศรีสุขโรงเรียนบ้านซองกาเรีย กรรมการ
4. นายยอดชาย จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ชัชวาลย์โรงเรียนวัดปรังกาสีประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางกลอยใจ เจียมจิระพรโรงเรียนหลุงกังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ ชัชวาลย์โรงเรียนวัดปรังกาสีประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางกลอยใจ เจียมจิระพรโรงเรียนหลุงกังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ใจมาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา หวานชะเอมโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ใจมาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา หวานชะเอมโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางธันยพร สังขจันทร์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สำำเภาเงินนักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นางสาวยุภาพร สังขละตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธันยพร สังขจันทร์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สำำเภาเงินนักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นางสาวยุภาพร สังขละตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพงประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพงประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนุสรา จันทะโกโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามประธานกรรมการ
2. นางบรรจง หอมมณีโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสุภัคธีรา หงษ์โตโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวกัญญณัช พรมเงินโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางพัชญ์สิตา แสงใสโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบุญรี วุฒิธรรมฐานโรงเรียนบ้านห้วยเขย่งประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรชนก มั่งคงโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาวสมกลม ลาภบริสุธิศักดิ์โรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวรัชนี ขวัญนุ้ยโรงเรียนบ้านพุองกะประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ สีคำโรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
3. นางสุพัตรา วรสุทธิ์พิศาลโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุสา สุขศิริโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนประธานกรรมการ
2. นายอิสระ สาวะรกโรงเรียนบ้านซองกาเรีย (สาขา)กรรมการ
3. นายจตุพงษ์ สอนศรีโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา บุตรศิริโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัวโรงเรียนบ้านอูล่องประธานกรรมการ
2. นางบุรีรักษ์ สืบแสงโรงเรียนบ้้านท่าทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวนุสรา เฮ้งไพบูลย์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริชมพู น้อยวงศ์โรงเรียนบ้านบ้องตี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ หาญรักษ์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
3. นายสาธิต แสงปิยะโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุติมา อินธนูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นายสาธิต บุตรดีโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
4. นางสาวอติพร อ่วมรอตโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
5. นางอมราภรณ์ ปรางทองโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
6. นางจันทรดา เขียวแก่โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]