หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุสภา 11 43 24
2 002 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 11 33 11
3 004 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 13 26 21
4 005 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 33 77 55
5 013 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1 1 1
6 014 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1 1 1
7 016 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 5 8 6
8 015 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 0 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านดินโส 53 127 89
11 019 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 3 6 5
12 025 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 5 15 10
13 026 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 3 4 3
14 027 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 18 37 24
15 020 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 84 62
16 021 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 0 0 0
17 022 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 18 26 25
18 024 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 3 31 4
19 023 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1 1 1
20 028 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 6 2
21 029 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 62 172 96
22 255029 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 2 2 2
23 030 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 11 22 14
24 031 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 11 19 17
25 032 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 7 20 13
26 034 โรงเรียนบ้านพุปลู 0 0 0
27 035 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 2 6 4
28 036 โรงเรียนบ้านพุองกะ 2 3 3
29 033 โรงเรียนบ้านพุเตย 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านยางขาว 3 7 6
31 038 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 5 2
32 041 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 7 25 7
33 042 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 2 2 2
34 043 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 2 6 3
35 044 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 4 9 7
36 046 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 35 61 40
37 045 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 16 35 16
38 047 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 28 23
39 048 โรงเรียนบ้านสารวัตร 2 4 2
40 050 โรงเรียนบ้านหนองขอน 5 10 6
41 052 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 27 10
43 051 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 8 8
44 059 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 8 6
45 060 โรงเรียนบ้านหิดดาด (ไทรโยค) 1 2 2
46 061 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
47 062 โรงเรียนบ้านหินแหลม 8 32 14
48 054 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 4 1 1
49 055 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 5 3
50 057 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 34 106 60
51 255057 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 2 2
52 056 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 4 8 7
53 058 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 18 65 21
54 065 โรงเรียนบ้านอูล่อง 23 51 41
55 006 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 28 68 46
56 010 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 11 15 14
57 011 โรงเรียนบ้านเขาพัง 2 2 2
58 012 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 12 26 12
59 049 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 8 16 16
60 063 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 21 37 29
61 007 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 19 47 31
62 008 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 0 0 0
63 009 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 4 5 5
64 064 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 20 11
65 040 โรงเรียนบ้านไร่ 46 79 51
66 039 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 5 9 7
67 066 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 41 82 60
68 069 โรงเรียนวัดปรังกาสี 36 57 46
69 070 โรงเรียนวัดปากกิเลน 4 7 5
70 071 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 13 30 24
71 072 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 67 193 123
72 073 โรงเรียนวัดหินดาด 4 9 6
73 074 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 16 33 25
74 077 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 29 73 51
75 076 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 20 38 20
76 075 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 19 30 24
77 255075 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 3 6 5
78 078 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 4 42 5
79 079 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 6 9 8
80 080 โรงเรียนหลุงกัง 8 17 12
81 081 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 27 69 44
82 083 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 35 82 50
83 082 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 32 57 34
84 067 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 7 11 10
85 003 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 37 82 58
86 068 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 0 0 0
รวม 1094 2528 1616
4144

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]