หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุปิติ ขุนภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายนันทพล พงษ์สรอย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายปัญญา ดีสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายนรา สุขวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นาง ละเอียด สุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นาง ทิพย์ปภากร กิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นาย วีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาว วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นาย ปริญญา มังกโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นาง สุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาว ดารินทร์ พลวารินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุปิติ ขุนภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสมศรี เณรจาที ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายปริญญา มังกโรทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวนีรชา ทองเกิด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายนันทพล พงษ์สรอย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
38 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
39 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
40 นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
41 นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
42 นายสุรพงศ์ ภูมิอุไร ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
43 นางพีรยา เหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
44 นางสาวกุสุมา ชาละวันกุมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
45 นางสุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายวินัย ธีรโพธิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นายพงษ์ศักดิ์ บุษภา นักการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
51 นางสาวศิริกัญญา พ่อค้า นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
52 นางอรนลิน ทองวัง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
53 นางสางววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
54 นางสาวลัดดา แสงทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
55 นางสาวสิรภัทร สังขาว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
56 นางพิไลพร พิมพ์ใหญ่ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
57 นางสาวเภาสุรัตน์ ศรีชัยนาท ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
58 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
59 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 นายปัญญา ดีสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์ นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์ นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางสาวกรรณวิมล ร่วมกูล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นายธนาคาร สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
78 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
79 นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
80 นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
81 นางสาวกาญจนา จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
82 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
83 นางสาวสรัสวดี สุทธิ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
84 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
85 นางสาวนีรชา ทองเกิด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
86 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
87 นางสาวนีรชา ทองเกิด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
88 นายปริญญา มังกโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
89 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
90 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
91 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
92 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
93 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
94 นางละเอียด สุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
95 นายบรรเจิด พยอมพันธ์ ช่างสี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
96 นายประเสริฐ สุขกุล ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
97 นายบุญสม ชูชาติ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
98 นายปรัชญา ดาวเรือง ช่างปูน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
99 นายธีรโชติ เพชรไทย ช่างสี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
100 นางสาวณัฎฐา บุตรเผียน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
101 นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
102 นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
103 นายเกียรติศักดิ์ อารีย์กิจ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
104 นางเยาวลักขณ์ กระแสร์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
105 นางสาวสาวิตรี ปิโย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
106 นางสาวสุนิษา ศาลาสุตา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
107 นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
108 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
109 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
110 นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
111 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
112 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
113 นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ครูโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
114 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
115 นางจำรูญ ตันแย้มแก้ว ครูโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
116 นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
117 นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
118 นางเพทาย ธีรโพธิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
119 นางฐิติมา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
120 นางพันทิพา ไชยยะ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
121 นางสาวกุสุมา ชาละวันกุมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
122 นางสาววรรณา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
123 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
124 นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
125 นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
126 นางสาวกาญจนา จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
127 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
128 นางสาวสรัสวดี สุทธิ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
129 นางสาวนีรชา ทองเกิด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
130 นางสุมนา เม่งอำพัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
131 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
132 นายนรา สุขวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม คณะกรรมการตัดสินกลางปฐมวัย
133 นางไฉไล ศุภมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารวัตร คณะกรรมการตัดสินกลางปฐมวัย
134 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางปฐมวัย
135 นางวชิรา เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลางปฐมวัย
136 นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางปฐมวัย
137 นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาไทย
138 นางสมศรี เณรจาที ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาไทย
139 นางวรรณา แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาไทย
140 ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์รัตน์ คำจา ครูผู้ช่วยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาไทย
141 นายประภาส มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุนบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลางคณิตศาสตร์
142 นายสนอง ยอดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ คณะกรรมการตัดสินกลางคณิตศาสตร์
143 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางคณิตศาสตร์
144 ว่าที่ ร.ต.ภูษณะ ฮวดโสภา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางคณิตศาสตร์
145 นางบุษบา วงศ์ศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง คณะกรรมการตัดสินกลางวิทยาศาสตร์
146 นางจันทนา สกุลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการตัดสินกลางวิทยาศาสตร์
147 นางสาวจิตรา ชูมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกลางวิทยาศาสตร์
148 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางวิทยาศาสตร์
149 นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางวิทยาศาสตร์
150 นายประพัศร์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงษ์ คณะกรรมการตัดสินกลางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรฒ
151 นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรฒ
152 นางสาวพรพิไล ชูใจ ครูโรงเรียนคุรุสภา คณะกรรมการตัดสินกลางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรฒ
153 นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศ ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ คณะกรรมการตัดสินกลางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรฒ
154 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรฒ
155 นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง คณะกรรมการตัดสินกลางสุขศึกษาและพลศึกษา
156 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางสุขศึกษาและพลศึกษา
157 นางสาวไอริน มีเท ครูโรงเรียนบ้านยางโทน คณะกรรมการตัดสินกลางสุขศึกษาและพลศึกษา
158 นายมาโนช พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
159 นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
160 นางแสงระวี สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
161 นางสกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
162 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
163 นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
164 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
165 นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
166 นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
167 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
168 นายคชธร คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
169 นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
170 นางสาววิไลรัตน์ คันธารัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
171 นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
172 นางประภาภรณ์ จันดา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
173 นายสอาด มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
174 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
175 นายอรัญ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้องตี้ คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
176 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
177 นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
178 นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
179 นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
180 นายศราวุฒิ วงษ์เอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
181 นายนนท์ปพจ โสมจำรูญ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
182 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
183 นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกร ครูโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
184 นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
185 นายธานินทร์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาว คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาต่างประเทศ
186 นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาต่างประเทศ
187 นางสาวสุกัลยา เกตุแดง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาต่างประเทศ
188 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาต่างประเทศ
189 นางสาวจันทิมา ครุธวงษ์ ครูโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางภาษาต่างประเทศ
190 นายณัฐกิตต์ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นายพีระฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นางพีรยา เหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นายมนัส วัฒนแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากกิเลน คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
197 นายปริภัณฑ์ รุณรุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
198 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
199 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
200 นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ครูโรงเรียนบ้านไร คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
201 นายจักรพงศ์ ผ่องโสภา ครูโรงเรียนบ้านยางขาว คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]