สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดวังก์วิเวการาม 22 5 10 37 41 7 4 4 52
2 บ้านดินโส 14 11 5 30 33 9 2 2 44
3 บ้านห้วยมาลัย 13 12 2 27 26 2 4 2 32
4 บ้านบ้องตี้ 11 8 6 25 35 12 4 4 51
5 วัดปรังกาสี 10 4 5 19 24 4 2 3 30
6 อนุบาลสังขละบุรี 9 4 3 16 18 9 4 2 31
7 อนุบาลทองผาภูมิ 9 2 4 15 16 4 1 1 21
8 บ้านกุยแหย่ 8 9 3 20 24 4 3 0 31
9 ไทรโยคใหญ่ 6 1 8 15 20 4 3 5 27
10 อนุบาลไทรโยค 5 8 5 18 18 5 5 0 28
11 พุทธวิมุติวิทยา 5 5 13 23 18 7 4 4 29
12 บ้านท่าดินแดง 5 4 9 18 15 11 3 3 29
13 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5 2 0 7 8 3 1 3 12
14 บ้านเกริงกระเวีย 5 1 3 9 13 8 2 0 23
15 บ้านอูล่อง 4 3 4 11 15 4 1 0 20
16 บ้านไร่ 4 3 3 10 11 9 7 2 27
17 บ้านหินแหลม 4 0 0 4 5 0 0 1 5
18 บ้านเขาช้าง 3 4 1 8 7 1 1 0 9
19 วัดใหม่ดงสัก 3 3 1 7 13 1 1 0 15
20 บ้านเสาหงษ์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านแก่งจอ 2 2 2 6 8 6 3 0 17
22 บ้านเหมืองสองท่อ 2 2 1 5 10 7 0 1 17
23 บ้านซองกาเรีย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านวังใหญ่ 2 0 4 6 7 3 1 1 11
25 บ้านกองม่องทะ 2 0 2 4 5 2 1 0 8
26 คุรุสภา 2 0 1 3 6 4 0 1 10
27 บ้านหนองเจริญ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
28 บ้านท่ามะเดื่อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1 5 6 12 13 8 2 2 23
30 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1 3 3 7 7 6 5 2 18
31 บ้านทุ่งเสือโทน 1 3 2 6 9 3 1 0 13
32 บ้านปากลำปิล็อก 1 3 2 6 8 1 2 0 11
33 บ้านวังโพธิ์ 1 3 1 5 7 6 1 1 14
34 บ้านห้วยเสือ 1 3 1 5 4 6 6 2 16
35 บ้านประจำไม้ 1 2 0 3 7 2 1 0 10
36 บ้านเขาสามชั้น 1 1 1 3 5 1 3 0 9
37 บ้านท่าทุ่งนา 1 1 0 2 3 8 1 1 12
38 วัดหินดาด 1 1 0 2 2 1 0 1 3
39 บ้านห้วยกบ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านไร่ป้า 1 0 1 2 2 2 1 0 5
41 บ้านวังผาตาด 1 0 1 2 2 0 2 0 4
42 บ้านป่าไม้สะพานลาว 1 0 1 2 1 1 0 0 2
43 บ้านหาดงิ้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
44 บ้านห้วยเขย่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
45 สหคริสเตียนศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
46 บ้านลุ่มผึ้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านนามกุย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านวังสิงห์ 0 11 2 13 13 11 4 2 28
49 บ้านลิ่นถิ่น 0 3 0 3 5 1 0 0 6
50 บ้านทุ่งก้างย่าง 0 2 3 5 5 0 0 0 5
51 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 2 4 4 3 0 0 7
52 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 2 4 3 2 2 0 7
53 บ้านหนองปลาซิว 0 2 1 3 5 3 1 1 9
54 วัดป่าถ้ำภูเตย 0 1 2 3 6 1 2 0 9
55 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 0 1 1 2 4 6 1 0 11
56 บ้านหนองขอน 0 1 0 1 3 2 0 0 5
57 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านวังกระแจะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านทุ่งเรือโกลน 0 1 0 1 1 0 2 0 3
60 บ้านแก่งระเบิด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
61 บ้านยางขาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
62 บ้านพุม่วง-พุพง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
63 บ้านพุองกะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
64 บ้านช่องแคบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 หลุงกัง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
66 วัดปากกิเลน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
67 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
68 บ้านห้วยกะทะทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
69 บ้านเขาพัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
70 บ้านยางโทน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71 บ้านจันเดย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
73 บ้านสารวัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 147 133 463 552 220 101 53 873