งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงอัปสร    สิมประยุทธ์
1. นายสอาด    มีพฤกษ์
2 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภูสิทธิ์    เอกมหาชัย
1. นายสถิตย์สถาพร    สังกรณีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................