งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดินโส เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงรสรินทร์    ใจต่อตั้ง
2. เด็กหญิงอรนลิน    ลีพร้อม
3. เด็กหญิงซา    -
4. เด็กหญิงชลธิชา    ขจรอดิศัย
5. เด็กหญิงเอ    -
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    อินทรังษี
7. เด็กชายณัฐกานต์    สามาน
8. เด็กชายชิด    -
9. เด็กชายณัฐพล    จิตต์จำนงค์
1. นางสาวกนกวรรณ    สังควิสุทธิ์
2. นางสาวจิตติมา    กล่อมจิต
3. นางสาวทัศนียา    เจนดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................