งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงพลอย    บัวน้อย
2. เด็กหญิงวรรณวร    ทองผานุกูล
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    อยู่ดี
4. เด็กหญิงพิมพิสาน    อุดมพร
5. เด็กหญิงสายทิพย์    สังขะสุขุม
6. เด็กหญิงตาล    -
7. เด็กหญิงชนิดา    ผาภูมิสมบูรณ์
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา    คำวัน
9. เด็กหญิงขนิษฐา    -
10. เด็กหญิงกุลธิดา    บุตรประเสริฐ
11. เด็กหญิงพรธิตา    ใจต่อตั้ง
12. เด็กหญิงอาลี    ผาภูมิชลาธาร
13. เด็กหญิงจวงจันทร์    ทองผาชัยศรี
14. เด็กชายกันตพัฒน์    อ่อนตา
15. เด็กชายสมพงษ์    -
1. นางปัญญาพร    ขันทะมา
2. นายสิทธิศร    สุขสนาน
3. นางสาวเกณิกา    อ้นประเสริฐ
4. นางสาวเพ็ญศรี    อ่อนตาผา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................