งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงปวีณา    วันทา
2. เด็กหญิงพรศิริ    พงษ์พัฒนากุล
3. เด็กหญิงนิรมล    บุญยกรศิริ
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ์    โภคา
5. เด็กหญิงเม    -
6. เด็กหญิงภูสุดา    ไชยสง
7. เด็กหญิงธารทิพย์    ช้างแรงการ
8. เด็กหญิงอัญชนา    มณีแสงโชติ
9. เด็กชายสุธิ    ชูชื่น
10. เด็กชายสงกรานต์    -
11. เด็กชายศรัญย์    วงษ์อภิสิทธิ์
12. เด็กหญิงธิดาวรรณ    เชื้อสูงเนิน
13. เด็กชายสมชาย    -
14. เด็กชายอนุรักษ์    -
15. เด็กชายก้อง    -
16. เด็กชายน้ำพุ    ไม่มีนามสกุล
17. เด็กชายจิตติ    ไม่มีนามสกุล
18. เด็กชายณัฐกานต์    จุกหอม
19. เด็กชายปรีชา    เชื้อดี
1. นายชัยณรงค์    มหาแสน
2. นางสาวสุธิดา    ยี่รักษ์
3. นางสุนันท์    เฉลิมกุล
2 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายธีระ    ทองอินทร์
2. เด็กชายมานพ    เอ็นดู
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    พรหมเมือง
4. เด็กชายปัญญากร    บัววัฒนา
5. เด็กหญิงวรรณา    สุทธิวงศ์ษา
6. เด็กหญิงเพชราพร    กมลศุภเดช
7. เด็กหญิงศรีไพร    -
8. เด็กหญิงพรรพัสสา    -
9. เด็กหญิงวรรณลดา    มัญยะหงส์
10. เด็กชายพีรพัฒน์    สกุลวงศ์
11. เด็กชายแสดง    หงษ์ศุภบำรุง
12. เด็กหญิงสุวัน    -
13. เด็กหญิงสุวรรณี    ปุณณะการี
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์    หงษา
15. เด็กชายบุญส่ง    กมลศุภมุก
16. เด็กชายน้องอ่ำ    ตรีอุษามณี
17. เด็กชายเอกราช    -
18. เด็กชายธีรศักดิ์    วงศ์แก้ว
19. เด็กหญิงมอ    -
20. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    วลีประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
2. นายณัฐนันท์    ศาลางาม
3. นางธนพร    ทองอ้ม
4. นางสาววีรพร    น้อยคำ
5. นางสาวสุกัญญา    ศักดิ์ยากรณ์
6. นางสุรัตน์    บัววัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................