งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กชายชลชัย    นาคสวาสดิ์
1. นายสถิต    หมีแรต
2 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายสาโรจน์    สิทธิโชค
1. นายสำเนียง    หลักแก้ว
3 โรงเรียนบ้านอูล่อง เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กชายอรรถพล    -
1. นายภูวนาถ    สวัสดิ์สุข
4 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    -
1. นางมาลี    แสงภิรมย์
5 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายกิตติภพ    สังขปัญญา
1. นางอรนิจ    แสงคุ้มภัย
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กชายสงกรานต์    ไม่มีนามสกุล
1. นายบุญชอบ    ยินยิ้ม
7 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กชายกิตติชัย    ชนะเลิศ
1. นายศุภฤกษ์    จันทร์โอ
8 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. เด็กชายเชาว์วรรธน์    สุวรรณดี
1. นายวาทิต    จั่นหยวก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................