งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กชายอลงกรณ์    สมโภชน์
1. นายไกรษร    มูลทองสงค์
2 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายธีรเดช    ศรีอุทารวงศ์
1. นางพเยาว์    สุภาพิน
3 โรงเรียนบ้านดินโส เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กชายสุเทพ ( ม.1)    -
1. นางสาวทัศนียา    เจนดง
4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กชายก้อนทอง    -
1. นายชัยณรงค์    มหาแสน
5 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายคีรีไพร    โชคศรีเจริิญ
1. นายสมศักดิ์    ภักดิภูมิโชติสกุล
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กชายสาธิต    ทองผาโกมล
1. นายไสว    บัวบาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................