งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาพัง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงวายุภักษ์    แสงหิรัญ
1. นางณัฐชยา    แตงเจริญ
2 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายเนย    -
1. นายสำเนียง    หลักแก้ว
3 โรงเรียนบ้านอูล่อง เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กชายชีวภาส    ภูสวัสดิ์
1. นางสาววราภรณ์    บุญส่ง
4 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กชายอดิศักดิ์    จำปีเรือง
1. นางกิ่งแก้ว    ประดับวงศ์
5 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ไทรสังขธิติชัย
1. นางอรนิจ    แสงคุ้มภัย
6 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กชายชนะกันต์    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวเพ็ญศรี    อ่อนตาผา
7 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กชายกานต์    ย่า
1. นายศุภฤกษ์    จันทร์โอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................