งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา    พวงแก้ว
1. นายสอาด    มีพฤกษ์
2 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงเกณิกา    สุภาพิน
1. นางสาวสุพรรณษา    อินทร์หอม
3 โรงเรียนวัดปรังกาสี เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงนรินทร์    ภายศรี
1. นายสรศักดิ์    จันทร์โอ
4 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงพรธิดา    -
1. นางสุรีย์พร    สิงห์มีพันธ์
5 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงดวงกมล    ปราสาร
1. นายนรากร    สุขวิสิฎฐ์
6 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงพิมพิลัย    บัวบาน
1. นายเก้าเหมย    แซ่จ่าว
7 โรงเรียนบ้านประจำไม้ เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงวาสนา    แก้วใจ
1. นายกีรติ    ทองประดิษฐ์
8 โรงเรียนวัดปากกิเลน เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    มั่นเจริญ
1. นางสาวสมร    ศิลธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................