งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงชนานันท์    ภัณการ
1. นายสถิต    หมีแรต
2 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงพัชรียา    บุญยวง
1. นายกิตติภูมิ    มีมอญ
3 โรงเรียนบ้านดินโส เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา    -
1. นางสาวทัศนียา    เจนดง
4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงปณิตา    เชื้อดี
1. นางสาวสุธิดา    ยี่รักษ์
5 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงอินทุอร    ธิติชัชวาล
1. นายสมศักดิ์    ภักดิภูมิโชติสกุล
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กชายอนงค์นาฎ    ผาภูมิชโลทร
1. นายไสว    บัวบาน
7 โรงเรียนบ้านไร่ เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงศุภกานต์    แก้วแท้
1. นายบุญช่วย    พันธุชาติ
8 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. นางสาวทรายทอง    ทิพวัล
1. นางสาวสิริณัฏฐ์    ประยูรสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................