งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาพัง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พาหะ
1. นางณัฐชยา    แตงเจริญ
2 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงชนิดา    คำดี
1. นางสาวสุพรรณษา    อินทร์หอม
3 โรงเรียนบ้านอูล่อง เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงดวงใจ    -
1. นางสาววราภรณ์    บุญส่ง
4 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงบงกช    เพิ่มพูล
1. นางกิ่งแก้ว    ประดับวงศ์
5 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงวรัชยา    พุฒตาล
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
6 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงพิยดา    ปิตุปกรณ์กุล
1. นางสาวบุญรี    วุฒิธรรมฐาน
7 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงศรีริษา    สังขวนากุล
1. นางสาวศิริพร    ดอนม่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................