งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายธีรเดช    ศรีอุทราวงศ์
1. นางพเยาว์    สุภาพิน
2 โรงเรียนบ้านดินโส เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กชายเจ    -
1. นางสาวทัศนียา    เจนดง
3 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายณัฐพล    วัฒนาพร
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กชายสุรชัย    บุญวัฒนา
1. นางสาวเกตษริน    บ้านกลางดิลก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................