งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    เสร็จกิจ
1. นายไกรษร    มูลทองสงค์
2 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงฟ้า    -
1. นางพเยาว์    สุภาพิน
3 โรงเรียนบ้านดินโส เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงธันยภร    ทองผาเจริญงาม
1. นางสาวทัศนียา    เจนดง
4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงเกตแก้ว    -
1. นายชัยณรงค์    มหาแสน
5 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงชฎาพร    หงษ์สุขสวัสดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
6 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงกาญจนา    บัวบาน
1. นายเก้าเหมย    แซ่จ่าว
7 โรงเรียนบ้านไร่ เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ผาภูมิเศวต
1. นายบุญช่วย    พันธุชาติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................